Какво е рециклиране?

Днес, когато употребяваме безброй много и различни видове продукти, а въпросът с опазването на околната среда и устойчивото използване на ресурсите става все по-актуален от всякога, няма как да не обърнем внимание на рециклирането. Това е един от ключовите процеси за намаляване на многото генерирани отпадъци и пестене на природните ресурси.

Какво е рециклиране?

Източник на изображение: Canva

Но какво е рециклиране? Какво може да се рециклира и какви са предимствата и недостатъците на този процес? Това са все въпроси, чиито отговори е важно да получим, а техните отговори, ще можете да откриете по-долу в статията.

Какво представлява рециклирането?

Рециклирането е процес, при който различни видове отпадъци се преработват, в резултат на което се произвеждат суровини, които могат да се използват отново за изработката на нови продукти от тях.

Процесът по рециклиране допринася за оптималната употреба на природни ресурси (необработени суровини), от една страна, а от друга – в борбата със замърсяването на околната среда.

В този ред на мисли, всички отпадъци, които са рециклируеми, следва да бъдат събирани разделно, а впоследствие предадени за рециклиране в съответните депа. Що се отнася до управлението на опасни отпадъци, трябва да кажем, че за тях се прилагат други правила за третиране – събиране, обезвреждане и оползотворяване.

Наред с тези процеси, се следват и други изисквания що се отнася и до самото рециклиране на опасния отпадък.

Какво е рециклиране?

Източник на изображение: Canva

Инвестицията в съоръжения за рециклиране, както и насърчаването на рециклирането са аспекти с важно значение както за околната среда, така и за икономическия растеж на всяка една държава в цял свят.

Какви материали могат да се рециклират?

Широка е групата от отпадъци, които се образуват днес и могат да се рециклират успешно днес, за да се получат рециклирани материали, които да се вложат в ново производство. 

Различните човешки дейности, в т.ч. домакинства, офиси, промишлено производство и много други реализират множество отпадъци, голяма част от които могат успешно да се рециклират.

В групата на рециклируемите отпадъци влизат: 

  • Всички органични отпадъчни продукти – т.нар. органични отпадъци;
  • Отпадъци от хартия и картон;
  • Различни видове пластмасови отпадъци, в т.ч. от опаковки, найлони, прибори за еднократна употреба и ред други; 
  • Стъклени и метални отпадъци;
  • Отпадъци от негодни за употреба батерии, електрическо и електронно оборудване.

Един от най-масово разпространените материали за рециклиране днес е стъклото. Бутилките от различни напитки, буркани и други стъклени отпадъци например могат да се използват повторно след внимателното им почистване и обработване. Стъклените изделия подлежат на технологична обработка под висока температура, след което тази суровина може да се използва за производство на изделия от стъкло. 

Хартиените и картонени отпадъци също подлежат на рециклиране. Те се третират като вторични суровини и е важно да се изхвърлят разделно в предназначените за целта контейнери. След рециклиране хартиените отпадъци се влагат в нови производствени дейности, което пък допринася за съхранението на дървесината в глобален план. 

Металните отпадъци, в т.ч. най-често от кутии от алуминий, както и отпадъците от стомана също са сред материалите, които могат да бъдат рециклирани, при това почти напълно.

Стоманените изделия успешно се рециклират до над 80%, след като бъдат претопени в специални пещи. След тази им преработка изделията се превръщат в ценна суровина. Алуминиевите кутии, от своя страна, могат изцяло да бъдат рециклирани като материал.

Какво е рециклиране?

Източник на изображение: Canva

Нещо повече, благодарение на новото поколение технологични съоръжения и инсталации е възможно и рециклирането на значителна част от пластмасовите отпадъци, които се реализират днес.

По този начин значително се намаляват количествата пластмасови отпадъци, изхвърляни в природата неконтролируемо. С рециклиране на пластмаса се съхранява и близо две трети от енергията, необходима за производството на нови пластмасови изделия. А това, погледнато в световещ мащаб, е огромна крачка на човечеството в опазването на планетата.

Какви са предимствата и недостатъците на рециклирането?

Процедурата по рециклиране е една от най-ефективните методи за справяне с проблема, свързан с образуването на отпадъците от битовата и индустриална дейност в наши дни. Разбира се, важно е да се уточни, че рециклирането се свързва както с много предимства, така и с недостатъци. Ето и кои са най-важните сред тях.

Предимства на рециклирането

Започвайки от плюсовете на рециклирането, ето и кои са основните предимства на този процес.

Съхраняване на природните ресурси

Едно от най-големите предимства на рециклирането е, че се пестят значителна част нови ресурси, тъй като процесът включва повторно използване на суровини. Рециклирането предоставя екологична алтернатива. С него се минимизират редица неекологични практики – обезлесяване на гори, разрушаване на почви, замърсяване на водите и други подобни, които са в резултат на добива на земни ресурси.

Защита на флората и фауната

Замърсяването на околната среда с различни видове отпадъци, вместо разделното им събиране и предаване за рециклиране, нарушава естествените местообитания и екосистемите. Тези и ред други последствия на практика са необратими. Замърсяването се явява особено голям проблем, когато са застрашени редки животински и растителни видове. 

От друга страна, по-малкото количество натрупани отпадъци в депата, е предпоставка броят на негативните последствия да бъде значително намален. Когато се полагат усилия за повторна употреба на материалите, вложени в производството на различни продукти, които образуват отпадък след употребата си, се помага за запазването на естествените местообитания.

Какво е рециклиране?

Източник на изображение: Canva

Енергийна ефективност

Употребата на вторични суровини за производството на различни видове блага е много по-енергийно ефективно, отколкото създаването на същите от напълно нови ресурси. На практика, рециклирането е предпоставка за по-малко потребление на енергия. Това, от своя страна, води до намаляване на необходимостта от производство на енергия, което пък намалява нанесените щети върху околната среда. 

Помага за намаляване на вредното въздействие върху климата

Производството на нови суровини и материали, които да бъдат влагани в производството, реализира големи количества въглероден диоксид във въздуха. Не по-малко е количеството вредни емисии, отделяни в атмосферата вследствие на транспорта и обработката на много боклуци. Посредством рециклирането се намаляват вредните  газове, отделяни във въздуха, а оттук се минимизира рискът, свързан с изменението на климата и глобалното затопляне.

Основни недостатъци на рециклирането 

Като всеки друг процес и рециклирането има своите негативни страни, с които е важно да бъдете запознати. Ето и кои са неговите недостатъци.

Рециклирането може да е нерентабилно

За да бъдат процесите по рециклиране ефективни, е необходимо да бъдат изградени инсталации и съоръжения – рециклиращи фабрики, които да осъществяват тази дейност с отпадъци. Това е свързано със значителни инвестиции. Работата на тези предприятия, от своя страна, също е обвързано и с реализирането на отпадъци – било то отделяни във въздуха или в появата на нови отпадъци. 

Рециклирането не е достатъчно разпространено 

За да се постигнат дългосрочни цели за опазването на природата и ресурсите посредством рециклирането, то следва да е широко разпространено. За съжаление все още сме свидетели на появата на много нерегламентирани сметища в извънградските територии у нас и по света, където безконтролно се изхвърлят различни отпадъци.

Заключение

Рециклирането не може да бъде определено като панацея за справяне с огромните количества боклуци, реализирани днес по света. При всички случаи обаче то помага да се спестят множество ресурси, насърчавайки повторната им използваемост.

Като всяка друга дейност обаче рециклирането идва и с немалко минуси. Обективно погледнато обаче, плюсовете, които рециклирането има, са много повече, отколкото негативите му. Разбира се, когато и тези процеси се осъществява съобразно установените регламенти.

От гледна точка на малките и средните предприятия, рециклирането се явява важен процес, към който те трябва да се стремят, обръщайки се към фирми за управление на отпадъци, каквато е Опасните. Това означава да бъдат социално отговорни и да дават добър пример.

Често задавани въпроси

Какво е рециклиране? 

Рециклирането е всеки процес, при който една група от отпадъци се преработва, за да се произведат от нея суровини, които могат да бъдат използвани за създаването на нови продукти.

Кои отпадъци не могат да се рециклират?

Не могат да бъдат рециклирани определени типове пластмасови изделия, метали, строителни материали и други, които могат да бъдат замърсени с определени вещества. 

Рециклират ли се опасните отпадъци?

Опасните отпадъци не могат да бъдат рециклирани, освен ако преди това не бъдат подложени на допълнителна обработка – обезвреждане за премахване на наличието на опасни вещества в тях.