Видове рециклиране

Прогресивното развитие днес предполага увеличени производствени обеми, а оттук и ръст в количеството на различните видове отпадъци, с които трябва да се справяме ежедневно.

На различни места по света са разположени депа за отпадъци. Те често са последната станция на боклуците, които съвременния човек и предприятията генерират. Депата обаче са ограничен брой, а количеството боклук в тях често надвишава капацитетите им, което се явява огромен проблем с обществено значение. 

три контейнера за разделно събиране на отпадъци за рециклиране - пластмаса, стъкло и хартия

Източник на изображение: Canva

За щастие днес съществуват различни процеси, чиято цел е намаляване на ресурсите, необходими за производствени процеси. Една от важните крачки към това е рециклирането, като утвърден начин за справяне със значителните количества отпадъци. Дейностите по рециклиране на отпадъци са и начин да се пестят ресурси и да се опазва околната среда.

Какви са видовете рециклиране и какви са плюсовете и минусите им? Върху отговорите на тези важни въпроси насочваме вниманието ви в следващите редове. 

Видове рециклиране

Голяма част от реализираните в бита и различните индустриални сектори по света отпадъци могат да се рециклират. В резултат на това се получават ресурси и материали, които могат да се използват за производство на нови продукти. Видовете рециклиране се определя по вид на отпадъците и по използвана технология за рециклиране на съответните групи отпадъчни материали (вторични суровини).

Рециклиране по видове отпадъци

Тук се включват различни групи отпадъци, подлежащи на рециклиране – хартия, пластмаси, стъкла, електрическо и електронно оборудване, батерии и акумулатори и още много други.

Ето и кои са основните видове рециклиране по вида отпадък: 

 • Рециклирането на хартиени и картонени отпадъци – този вид рециклиране има жизненоважно значение за намаляване на негативното въздействие върху околната среда и размера на боклук, който генерираме. Един тон рециклирана хартия може да спести изсичането на до 17 дървета. Рециклирането на хартия допринася за пестенето на енергия и ресурси. До 70% по-малко енергия се използва за производството на нова хартия от рециклирани материали.
 • Рециклиране на пластмасови отпадъци381 млн. тона пластмасови отпадъци се генерират годишно в света, а прогнозите са тази цифра да се удвои до 2034 г. Днес има различни видове пластмаси (над 50), а рециклирането на тези, за които е възможно, има определящо значение за опазването на различните природни ресурси и обемът боклуци, образуван по света днес.
 • Рециклирана на метални отпадъци – значителни количества черни (желязо и стомана) и цветни метали (алуминий, мед, неръждаема стомана, месинг, олово и други) участват в производството на много и различни продукти днес. Този тип отпадъци могат да бъдат успешно рециклирани и повторно използвани, за да пестят ресурси от добива на нови. Металите не губят качествата си при рециклиране, което означава, че те могат да се използват многократно.
 • Рециклиране на дървесина – поради широкото си приложение дървесината е един от най-рециклираните материали. Дори и нискокачествената, незамърсена с опасни вещества дървесина, може да се рециклира и използва повторно, било то в строителство, мулчиране и други.
 • Рециклиране на стъкло – този материал е един от най-рециклируемите, при това на 100% без да губи от качествата си. Можем да използваме стъклото многократно, без това да бъде вредно за обществото и околната среда. Но за целта то трябва да се рециклира, вместо да се изхвърля на сметищата.
стъклени бутилки за рециклиране

Източник на изображение: Canva

 • Рециклиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) – в този тип отпадъци има немалко опасни вещества, които е необходимо да се третират, следвайки специфични регулации и изисквания. В тях обаче се съдържат и различни метали, пластмаси и т.н., които могат да бъдат рециклирани успешно след отделяне и сортиране на компонентите, които ги съставляват.
 • Рециклиране на отпадъци текстил и обувки бързата мода е в своя разцвет, което резултира в огромни количества дрехи, обувки и аксесоари, значителна част от които се изхвърлят в общия битов боклук. Правилно събирани, старите дрехи и обувки често са годни за повторна употреба, вместо да се произвеждат нови и нови, които допринасят за дела на отпадъците и разходването на природни ресурси, като енергия, вода и т.н.

  Важно уточнение е, че все по-често се говори за това, че някои видове текстил и обувки могат да съдържат опасни за здравето на човек вещества, въпреки тяхното предназначение.

Рециклиране по вид технология за рециклиране

Всеки отпадък, в зависимост от вида му, може да се рециклира по различни начини.

Сред най-популярните технологии за рециклиране се нареждат:

 • Изгаряне – това е най-евтиният и най-широко разпространен метод за рециклиране на отпадъци. Може да се осъществи по различни начини, като най-често това е в специализирани за целта съоръжения;
 • Пиролиза – представлява термичен разпад на отпадъчните материали без въздух. Методът е щадящ за замърсяването на околната среда;
 • Закопаване – още познат като заравяне на боклука в земята е друг често прилаган метод за третиране на отпадъците. По този метод, но в специално изградени за целта съоръжения под земята, се съхраняват години наред радиоактивни отпадъци например, тъй като те не могат да бъдат рециклирани или третирани по друг начин;
 • Компостиране – разлагане на органични отпадъци в резултат на действието на различни микроорганизми. Случва се в среда при наличие на кислород (аеробен метод) и при отсъствието му (анаеробен метод). В резултат се образува компост – органична тор; 
 • Брикетиране – сравнително нов метод за рециклиране, при който боклукът се сортира, а в следствие на това се превръща в брекети, които се съхраняват в определени за целта площадки. 

Каква технология използва всеки вид и за кои опасни отпадъци се използва? 

Като специфична група процеси на отпадъчни материали, които могат да се рециклират, дори и частично, представлява процеса по рециклиране на опасни отпадъци. Третирането им става по изрично установен законов ред и технологии.

медицински отпадъци за рециклиране

Източник на изображение: Canva

Причината е, че една част от тях  са с изклчително висока степен на опасност за околната среда и обществото. Ако управлението на опасните отпадъци не е правилно според определените за целта изисквания и регулация, поставени в риск са хората, растителните и животинските видове на планетата Земя.

Рециклиране на пластмаси, стъкло, хартия и други подобни чрез сортиране и преработка

Всеки вид отпадък се сортира по вид – стъкло, пластмаса, хартия и т.н., след което се преработва.

Стъклото например се събира, сортира (по цвят, вид), измива и изсушава. След това стъклените отпадъци се раздробяват, добавят се добавки, ако е необходимо, а след това се произвеждат нови стъклени продукти.

Хартиените отпадъци, от друга страна, се окачествяват и съхраняват по вид като вторична суровина. В този си вид хартията се подава в специализирани съоръжения (хидропулпери), където се смесва с вода. Така хартията се превръща в еднородна суспензия чрез размиване. Сместа се подава в басейн, където при постоянно разбъркване масата не се утаява, а спомага за фибрилиране на влакната.

хартия за рециклиране - видове рециклиране

Източник на изображение: Canva

След това преминава през вихров очистител, който изчиства сместа от тежки отпадъци. Изчистената маса се подава в турбосепаратор, като сместа преминава през сито, а след това през съоръжение за размилане, последвано от постъпване в напорна кутия. Следва сушилен цилиндър, който изсушава хартиената маса напълно.

Сухата хартия се навива на тамбури, които с помощта на машина се навиват на роли с различни пластове хартия, годна за последваща преработка. 

Оползотворяване, обезвреждане и рециклиране на опасни отпадъци 

Някои опасни отпадъци могат да бъдат рециклирани след обезвреждане – такива например са различните пластмасови или метални опаковки от масла, бои и други. След като бъдат обезвредени чрез различни физични, химични или комбинирани (физико-химични) методи, те се предават за рециклиране чрез претопяване. В този си вид вече те не са опасни отпадъци, годни за рециклиране. 

Тези, които не могат да се рециклират, следват процеса на оползотворяване на опасни отпадъци. Най-често това се случва чрез контролирано изгаряне в инсинератор при много висока температура. Енергията от горенето се използва за захранване на производствените мощности на циментови заводи или друг тип промишлени предприятия. 

Какви са предимствата и недостатъците на всеки вид?

Всеки вид рециклиране неминуемо идва със своите предимства и недостатъци.

Инвестицията в съоръжения за рециклиране – рециклиращи предприятия, например е твърде висока. Но рециклирането е ключова стъпка за справяне с обема отпадъци днес и начин да пестим ресурси и да се грижим за природата. 

изгаряне на опасен отпадък- замърсяване на околната среда

Източник на изображение: Canva

Термичната обработка на отпадъци при висока температура осигурява изгаряне на отпадъци без остатък. Отделената енергия от изгаряне може да послужи като ресурс или да се използва като алтернативен метод за отопление. Изгаряне на боклуци обаче, дори и в специализирани за целта съоръжения, оборудвани с филтри, не може да предпази въздуха от вреди на 100%. 

Закопаването на отпадъци под земята изисква пространство. Нужно е определени площи да бъдат използвани само и единствено за съхранение на отпадъци. От своя страна, това е природен ресурс. Същевременно, за някои групи отпадъци, а и в дадени райони по света, където няма добре разработена методология за управление на отпадъци и рециклиране, това е единственият начин за справяне с боклука.

Местата, в които ще се компостират отпадъци, следва да са влажни и сенчести. Компостите обаче се характеризират с неприятна миризма и привличат паразити. 

Защо е важно да рециклираме?

Рециклирането е доказан метод за справяне с огромните количества боклук с различен произход днес. Пести изключително много ресурси и опазва околната среда. Рециклирането е не просто опция, а наше задължение, ако искаме ние и децата ни да продължат да живеят добре тук в нашия общ дом – Земята.  Особено важен е като процес за различните по големина предприятия.

Често задавани въпроси

Как се определят видовете рециклиране? 

Видовете рециклиране се определят според типа рециклиран отпадък и според технологията, по която се третират един или друг тип отпадъци. 

Как се определя кой вид рециклиране за кой тип отпадъци е приложим? 

Има утвърдени технологии за рециклиране за всеки вид отпадък – например пластмаси, хартия, стъкло и други. 

Всеки ли може да рециклира отпадъците си? 

Не, всеки би могъл да събира отпадъците си разделно, като по този начин улеснява рециклирането. С дейностите по рециклиране се занимават рециклиращите предприятия. Особено що се отнася до предприятията, те трябва да се обръщат към специализирани фирми, занимаващи се с рециклиране на опасни отпадъци и цялостното им управление, каквато е Опасните.