Рециклиране на отпадъци от опаковки

Бързите темпов, с които потреблението се увеличава, поставят нови предизвикателства пред нашата планета. Днес се произвеждат много и различни продукти, които достигат до крайния потребител в опаковки, превръщащи се в отпадък почти веднага. Още по-притеснително обаче е, че немалък брой от тези отпадъци биват опасни. 

кошове за разделно събиране на отпадъци

Източник на изображение: Canva

Дейностите, свързани с разделно събиране на отпадъци от опаковки и рециклирането им, стават все по-необходими в наши дни. Наред с това правилното управление на опасните отпадъци, сред които има и опаковки, става все по-важно.

В този ред на мисли, колкото по-рано разберем важността на рециклирането на опасните отпадъци от опаковки, толкова по-ефективно бихме могли да се справим със замърсяването на околната среда и водите, който е и глобален проблем.

Защо е важно да има система за разделно събиране на отпадъците от опаковки, както и за рециклиране на същите впоследствие? Колко опасни могат да бъдат тези отпадъци? Какви видове са и как се рециклират? Отговорите на тези важни въпроси представяме в следващите редове.

Защо трябва да се рециклират различните отпадъци от опаковки?

Домакинствата днес, наред с търговските обекти и предприятията от различните индустрии, образуват значителни количества отпадъци от опаковки. Най-често това са боклуци от хартия, пластмаса и стъкло

отпадъци за рециклиране

Източник на изображение: Canva

Всички опаковъчни материали замърсяват околната среда, а всеки един от нас – с действието или бездействието си, допринася за количествата произведени отпадъци. В този ред на мисли, разделното събиране и рециклиране на отпадъци от опаковки е изключително важно решение поради няколко основни причини.

Ето и кои са най-важните сред тях:

  • Намалява въглеродния отпечатък върху околната среда, като по този начин пестим ресурси за производството на нови опаковъчни материали; 
  • Спомагаме за създаване на по-чиста и безопасна среда за живот, в която биоразнообразието не е заплашено от различни боклуци, разпространявани в гори, полета, водни обекти и т.н.

Какви опасни вещества могат да съдържат?

Всички продукти достигат до крайния потребител, опаковани по един или друг начин в различни материали. Различни групи продукти, като например химически и перилни препарати, различни видове масла, антифриз, бои и лакове и много други, се съхраняват в различни опаковки – най-често пластмасови бутилки.

За този тип отпадъци от опаковки се прилагат правилата съгласно наредбите за третиране на опасни отпадъци. Причината е, че бидейки в контакт с тези опасни сами по себе си вещества, тези опаковки вече са замърсени и попадат в категорията опасни отпадъци.

За тяхното третиране се грижат специализирани фирми за управление на опасни отпадъци. Те създават организация по събирането, транспорта, съхранението и дейностите по оползотворяване на отпадъци от опаковки.

Какви видове отпадъци от опаковки има?

Отпадъците от опаковки могат да бъдат класифицирани по два различни критерия. Според опаковъчната индустрия те са първични, вторични и третични. Съгласно индустрията, занимаваща се с рециклиране на отпадъци, опаковките биват два вида – рециклируеми и нерециклируеми.

Първични отпадъци от опаковки

Това са опаковките, които достигат до крайните ползватели на дадена стока. Известни са още като индивидуални опаковки или опаковки на дребно. Изключително важна е употребата им  и безопасността им при хранителни продукти, дрехи, детски стоки и други, тъй като те са тези в пряк контакт с изделието.

опасни отпадъци за рециклиране

Източник на изображение: Canva

Тяхната роля е да съхранят и предпазят продукта от външни влияния – замърсяване, повреда на продукта и други, които могат да направят продукта опасен за крайния потребител, който ще ги използва. Тъй като всеки продукт се опакова индивидуално, те реализират огромно количество отпадъци.

Първичните опаковки изпълняват и маркетингови цели, което допринася за тяхното разпространение и негативно влияние върху околната среда. 

Вторични отпадъци от опаковки

Вторични отпадъци от опаковки са тази категория отпадъчни опаковъчни материали, използвани за съхранение на стоки на по-малки партиди. Такива например са отделни партиди продукти, опаковани като кутии например. Те пък се поставят в по-големи кутии – кашони и т.н. Този тип отпадъци е най-често срещан в  складове, в т.ч. на различни вериги търговски обекти, в строителни магазини и други подобни. 

Третични отпадъци от опаковки

Последната категория опаковки, съгласно опаковащата индустрия, са третичните, известни още като опаковки на едро. Както подсказва названието им това са опаковки, използвани най-често за съхранение на стоки при транспортни дейности или складиране на стоки за по-продължителен период от време. 

Представители на третични отпадъци от опаковки са големи картони, фолиа и друг тип опаковки, използвани за фолиране на палети, касетки и други. Този тип опаковки  служат за обезопасяване и комплектоване на стоки преди да бъдат транспортирани от един склад до друг например. 

кош с отпадъци, които могат да се рециклират като фолио за опаковане

Източник на изображение: Canva

За разлика от палетите и касетките, които се водят опаковки за многратна употреба, фолиращите материали (фолио за опаковане), както и картоните, са по-скоро еднократни опаковки. Те се изхвърлят веднага след използването им, също като първичните или вторичните отпадъци от опаковки. От своя страна, това е предпоставка за повсеместно замърсяване с отпадъци от опаковки, ако същите не бъдат рециклирани. 

Рециклируеми отпадъци от опаковки

Тук влизат всички опаковки, които могат да бъдат успешно рециклирани и от тях да се получат нови ресурси, като стъкло, пластмасови и полимерни опаковки (фолио, пяна, найлон и други).

рециклирани опакови и символ на знака за рециклиране

Източник на изображение: Canva

Същото се отнася и за материали като метал, дърво, картон и хартия, които могат да бъдат събирани разделно и рециклирани, благодарение на т.нар. системи за разделно събиране рециклиране на отпадъци от опаковки

Нерециклируеми отпадъци от опаковки

От друга страна, към графата на нерециклируеми отпадъци попадат всички отпадъци, които не могат да бъдат рециклирани по един или друг начин. Много често това са някои видове пластмаси, въпреки че тенденцията е днес да се използват такива, които са напълно рециклируеми, по обясними причини.

Пример за нерециклируеми отпадъци от опаковки са тези, които са били в контакт с опасни вещества – масла, антифриз, бои, препрати и други подобни. Всъщност е важно да уточним, че част от тези отпадъчни опаковки могат да бъдат рециклирани, но чак след като бъдат обезвредени, за да се получат безопасни за употреба метали и пластмаси например.

Други опаковки, замърсени с опасни отпадъци, не могат да се рециклират. Затова те се унищожават чрез контролирано изгаряне – това е процесът по оползотворяване, при който се изпозлва енергиятата от процеса на горенето.

Как се рециклират отпадъци от опаковки? 

В България, а и по света, има утвърден процес за това как се рециклират отпадъците от опаковки.

Процесът започва с разделното събиране на отпадъците с изхвърлянето им в контейнерите за тази цел, съобразно конкретния вид отпадъчен материал – хартия, пластмаса, стъкло, метал. Използваните технологии за рециклиране за всеки вид отпадъчен материал се различава, но в общия случай то бива механично, химично или енергийно.

Свидетели сме и на появата на все по-развити технологии за рециклиране, като тяхната цел е една – намаляване на дела на отпадъците и увеличаване устойчивостта на производствените процеси.

Често задавани въпроси

Всички ли отпадъци от опаковки могат да се рециклират? 

Да, почти всички видове отпадъци от опаковки, с изключение на някои видове пластмаси, могат да се рециклират. 

Могат ли отпадъците от опаковки да съдържат опасни вещества? 

Да, в случай че става въпрос за метални или пластмасови отпадъци, използвани за съхранение на различни опасни вещества. 

Защо е важно да  се рециклират отпадъците от опаковки?

Защото това е екологичният начин да се справим с огромните количества отпадъци от опаковким, като едновременно с това пестим природни ресурси.