Необходимо ли е рециклиране на хладилници?

Развиващият се технологичен напредък днес е предпоставка и за увеличаване на делът отпадъци от електрическо и електронно оборудване, в които попадат и хладилниците. Този така обемен отпадък всъщност е и изключително опасен за околната среда, ако не бъде изхвърлен правилно, за да бъде впоселдствие рециклиран.

рециклиране на хладилници

Източник на изображение: Canva

Кратко и ясно бихме могли да заявим, че рециклирането на хладилниците е не просто необходимо, а задължително действие днес. В търсенето на устойчиви решения за управление на различни групи отпадъци, в т.ч. и тези домакински уреди, рециклирането е определяща стъпка към по-екологичен начин на живот.

Защо това е така? Колко опасни вещества може да съдържа един хладилник, изхвърлен някъде просто ей така? Как се рециклират хладилниците? Отговорите на тези важни въпроси обобщаваме в следващите редове.

Какво означава да рециклираме?

Да рециклираме означава да използваме повторно. Или с други думи, рециклирането е процесът, при който различните видове отпадъци се обработват, за да бъдат произведени нови ресурси или продукти. Тук е важно да добавим, че рециклирането на опасни отпадъци не е възможно при всеки един случай, а само за конкретни отпадъчни продукти.

Когато говорим за рециклиране на хладилници и като цяло на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, трябва да имаме предвид, че отделните им части се демонтират и сортират. Впоследствие всеки материал се преработва по съответния начин за рециклиране, в резултат на който се получават съответните ресурси – метали, пластмаси и т.н.

Рециклиращата индустрия е важна част от процеса по устойчиво управление на отпадъците. Има важна роля за опазването на околната среда, тъй като намалява нуждата от добив на суровини и енергия за производство на нови електроуреди и електронни устройства в случая.

Какви опасни вещества съдържат хладилниците?

Хладилниците могат да съдържат редица опасни вещества, които следва да се третират правилно, за да се минизират рисковете за хората и природата.

Сред опасните вещества, съдържащи се в хладилниците, се нареждат:

  • Хладилен агент (фреон) – този тип вещества следва да се третират по установени начини, за да не бъде фреонът отделян в атмосферата и по този начин да повлияе върху качеството на въздуха, който всички ние дишаме;
  • Изолационни материали – друг задължителен компонент на хладилниците е изолационният материал. Изхвърлян в природата и нетретиран правилно, той може да бъде токсичен; 
  • Електрически и електронни компоненти – хладилниците включват различни електрически и електронни компоненти, които могат да съдържат различни тежки метали.

Можем ли да изхвърлим стария хладилник до контейнера за боклук?

Ако се чудите дали това е позволено, то краткият отговор е категорично не. На първо място, изхвърляйки хладилника или фризера си до контейнера за битов отпадък, никой няма да го махне от там. Фирмите, които обслужват контейнерите за битови отпадъци, нямат ангажимент, нито оборудване да се погрижат за стария ви хладилник. 

неправилно изхвърлен хладилник

Източник на изображение: Canva

На следващо място, не бива да забравяте, че изхвърлянето на стари домакински уреди до контейнера или в него (ако са по-малки) е забранено от закона. Местната община, както и съответната Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), има правото да ви санкционира за нарушение на нормативните разпоредби за третиране на такъв тип отпадъци. 

Правилният начин да се отървем от старите хладилници и всеки друг тип електрически и електронни отпадъци е предаването им в специализирани фирми, които предлагат услуги за управление на опасни отпадъци.

Как се рециклира хладилник?

Рециклирането на хладилници започва с механичното демонтиране на съставящите го елементи. Посредством него се премахват всички компоненти, в т.ч. и опасни вещества като фреона, а също и железни, пластмасови и изолационни елементи.

Отстраняването на частите обикновено се случва в реда от най-големите към най-малките. Извличат се първо метали, после пластмаси, като се сортират по размер, форма и т.н. Оттук частите се разпределят на материали, които могат да се рециклират, и такива, които не могат – опасни отпадъци, които подлежат на обезвреждане и оползотворяване и унищожаване.

хладилници, които ще бъдат рециклирани

Източник на изображение: Canva

Оразмеряването на отделните компоненти е добро средство за сортиране, за да бъде ефективна последващата им обработка – класифицирането на отпадъците на фракции според състава им. Фракциите биват по-големи или по-фини, съобразно размера, яркостта и крехкостта им. След отделянето им получените материали се сортират по вид, като се предават за следващо третиране и крайно рециклиране.

Защо е необходимо рециклирането на стария хладилник?

Нерегламентираното изхвърляне на домакински електроуреди и оборудване е опасно за околната среда и обществото. Уреди, като хладилници и друга подобна бяла и черна техника, са екологично вредни и токсични. От правилното им рециклиране зависи да се избегнат всички потенциални рискове, с които се характеризират.

стар хладилник, който е изхвърлен на нераглементирано място

Източник на изображение: Canva

Нещо повече, хладилниците са обемен отпадък, а всички домакинства, търговски обекти и други използват такъв тип домакински уреди.

Представете си какво би се случило, ако всички започнат да ги изхвърля старите си и неработещи такива навсякъде, вместо да ги предават за рециклиране. В този ред на мисли, много е важно непотребните уреди като хладилници, фризери и други, да се предават на фирми, специализирани в третирането им.

Често задавани въпроси

Къде да предам стария си и неработещ хладилник?

В пункт за изкупуване на отпадъци от този тип, където те ще бъдат третирани съобразно установените екологични и нормативни правила.

Мога ли да изхвърля хладилника си до контейнера за битови отпадъци? 

Не, това е незаконно и съответната община или РИОСВ ще ви наложи санкция за административно нарушение.

Има ли опасни компоненти в хладилниците? 

Да, в хладилниците има компоненти като фреон, изолационни материали, електрически и електронни компоненти, в чийто състав влизат опасни вещества – тежки метали, токсични газове и т.н.