Как да управлявате опасните отпадъци?

Начинът за справяне с огромното количество генерирани отпадъци е едно от най-големите предизвикателства в съвременния свят.

В същото време, то представлява ключов момент, който гарантира за ефективното опазване на околната среда и общественото здраве, особено когато говорим за управлението на опасни отпадъци.

Опасен отпадък в контейнер

Източник на изображение: Unsplash

Днес, когато производството и потреблението са в своя разцвет, количеството реализирани опасни отпадъци в глобален план е огромно.

По този повод различните държави прилагат разнообразни законови и екологични мерки, свързани с управлението на опасни отпадъци.

В България такъв е Законът за управление на отпадъците (ЗУО), както и свързаните с него нормативни актове – наредби за третиране на различните видове опасни отпадъци.

Класифициране на опасните отпадъци

У нас съществува и Наредба за класифициране на отпадъците, която служи за най-точното разделяне на отпадъците по вид и свойства.

Няма да я разглеждаме подробно тук, но е важно да отбележим, че тя, заедно със ЗУО, могат да послужат като най-надеждния източник на информация за това как се класифицират отпадъците.

Най-общо те се делят на две основни групи – опасни и неопасни. Тук фокусираме вниманието си върху опасните отпадъци, които могат да бъдат класифицирани конкретно по вид (състав) и свойства.

туби и контейнери с опасни отпадъци

Източник на изображение: Unsplash

Когато говорим за опасни отпадъци, трябва да имаме предвид, че те носят риск за общественото здраве и околна среда. По тази причина се налагат редица законови особености за екологичното им третиране.

Характерно за опасните отпадъци е, че те са отровни, токсични, корозивни, инфекциозни или проявяват друг тип вредни (опасни) свойства.

По отношение на вида си те могат да бъдат групирани в значително широк спектър, съгласно разпоредбите на Наредбата за класифициране на отпадъци.

Сред най-разпространените опасни отпадъци, реализирани от бита, а и индустриите днес се нареждат следните типове:

  • Различните видове медикаменти: По-специално става дума за медикаменти, които са с изтекъл срок на годност. Този вид опасни отпадъци могат да бъдат образувани в бита или от дейността на медицински центрове, лаборатории и други подобни.
  • Производствени отпадъци: Тук влизат много видове опасни отпадъци, в т.ч. бои, химикали, разтворители, отпадъци със съдържание на тежки метали.
  • Строителни отпадъци и такива от бои: Както е видно от името им, строителните отпадъци се генерират при строително-ремонтни дейности, разрушителна дейност и други подобни, в състава на отпадъците от които влизат различни опасни материали (химикали, азбест и други). 

Намиране на правилния партньор

Управлението на опасни отпадъци включва дейности по събиране, съхранение, предаването им за рециклиране, както и оползотворяване на опасни отпадъци или обезвреждане на същите. 

Батерии, готови за рециклиране

Източник на изображение: Unsplash

Тези дейности няма как да бъдат осъществявани от всяко предприятие, което образува различни видове опасни отпадъци от дейността си, поотделно. 

Причината е, че за третирането на който и да е тип опасен отпадък се изисква набор от специализирано оборудване, както специално обучен персонал за работа с опасни отпадъци.

По този повод се е утвърдила практиката предприятията, които образуват отпадни отпадъци от дейността си, да си партнират със специализирани фирми за управление на опасни отпадъци, каквато е и Норд Опасни отпадъци. 

В търсене на точния партньор, който да се грижи за законовото ви задължение да третирате по правилен начин отпадъците си, е добре да вземете под внимание няколко фактора.

Сред тях са следните:

  • Компанията за управление на опасни отпадъци да разполага с транспорт, оборудване и обучен персонал, които да третират вашите опасни отпадъци; 
  • Фирмата-партньор да разполага с разрешителни съгласно ЗУО, в т.ч. и всички свързани с него наредби и т.н., за събиране, съхранение или каквото и да било третиране на съответния вид опасен отпадък.
Контейнер за събиране и съхранение на опасен отпадък

Източник на изображение: Unsplash

Намирането на правилния партньор за управление на опасните отпадъци от предприятията има определящо значение.

Това гарантира следните няколко ключови неща:

  • Законното управление на опасните отпадъци:  В изпълнение на разпоредбите на Закона, който задължава фирмите, реализиращи опасни отпадъци, да се погрижат и за последващото им третиране.
  • Екологичното третиране на опасните отпадъци: Вашите отпадъци се транспортират със специализиран транспорт до депа (бази за съхранение), които имат съответните разрешения за съхранение, а впоследствие се предават за рециклиране, опзоовтрояване или обезвреждане в специализирани инсталации. По този начин те не представляват риск за околната среда, водите, почвите и хората.

Документация, необходима за процеса на управление на опасния отпадък

Дейностите, свързани с управление на опасни отпадъци, изискват и да се води съответната документация.

За да стане малко по-ясно, най-общо бихме могли да групираме тази документация по следния начин:

  • Документи, свързани със събиране (извозване) на опасни отпадъци: Това включва транспортни и транспортно-съпроводителни документи, обозначения за опасен товар, договор или заявка за превоз на товари. 
  • Документи, свързани със съхранение на опасни отпадъци: Това включва наличие на сключен писмен договор между предприятието – генератор на отпадъци и фирмата, която ги съхранява, както и наличие на разрешение за осъществяване на дейността.
  • Документи, свързани с обезвреждане и оползотворяване на опасни отпадъци: Това включва разрешение за извършване на съответната дейност, издадено от РИОСВ или Министъра на околната среда и водите, договор между страните за осъществяване на дейността.

Фирмите, които извършват дейности с управление на отпадъци, издават всички изискуеми документи, за да бъде дейността ви с опасни отпадъци отчетена прозрачно и съгласно законовите и екологични норми. 

Често задавани въпроси

Как се управляват опасни отпадъци? 

Отпадъците, считани за опасни, които различните предприятия образуват днес, могат да се управляват по два начина – самостоятелно или чрез специализирана компания за управление на опасни отпадъци като Норд Опасни отпадъци.

Защо имам нужда от партньор при управление на опасни отпадъци?

Предприятията, които образуват опасни отпадъци, са задължени да ги третират съгласно установения законов ред, за да се минимизират рисковете за околната среда и хората. 

Когато си партнирате с фирма за управление на опасни отпадъци, можете да сте сигурни, че всички законови и екологични изисквания ще бъдат спазени.

Какви рискове крие неправилното управление на опасни отпадъци? 

Фирмите, които не третират опасните си отпадъци правилно, подлежат на санкции от страна на контролните органи.

Освен чисто законовия момент тук, нерегламентираното третиране на опасни отпадъци може да доведе до екологични катастрофи, които да поставят в риск общественото здраве, да унищожат растения и животни, да замърсят водите, почвите и въздуха.