Рециклиране на перални – защо е важно? 

Пералните машини представляват важна част от комфорта и удобството ни у дома. Трудно бихме могли да си представим дори и ден, в който този наш верен помощник да липсва.

Рядко се замисляме обаче за екологичното въздействие, което пералните машини имат, когато жизненият им цикъл приключи и трябва да се отървем от тях.

Ето защо в тази статия се фокусираме върху въпроса за рециклиране на перални.

Пералня в сухо помещение пере дрехи

Източник на изображение: Freepik

Защо е необходимо рециклирането на пералнята? 

Усилията на всички държави и съвременни общества в глобален план са насочени към това да живеем в по-чиста околна среда. В изпълнението на тази цел особено важно значение има рециклирането на излезлите от употреба уреди, електрически инструменти и електронна техника. 

Рециклирането на пералните машини, както и всеки друг тип уреди от домакинствата, носи редица ползи.

Най-важните сред тях са следните: 

  • Пестят се ресурси: Пералните и другите типове бяла техника включват в състава си редица метали, стъкла, пластмаси, гума и т.н. След разкомплектоване на старите перални, сортиране на техните компоненти и рециклирането им се получават ресурси, годни за последваща употреба.
  • Намалява се екологичният отпечатък: Рециклирането на стари перални машини спомага за намаляване на екологичния отпечатък, свързан с изхвърлянето на стари устройства и уреди. Вместо да завършат в депата за отпадъци, перланите могат да се рециклират и от тази скрап да се извлече ценен ресурс. 

Рециклирането на излелзи от употреба перални и друг тип електроуреди е стъпка към това да се отървем от старите си и обеми уреди, които вече не са ни нужни. 

Съдържат ли пералните опасни вещества?

Всеки вид отпадък, изхвърлен неправилно в околната среда, сам по себе си създава опасност за нея – за растенията и животните, природните ресурси (води, почви, въздух), а от тук и за хората.

Барабан на пералня

Източник на изображение: Freepik

В пералните машини се съдържат различни черни и цветни метали. В резултат на естествените природни процеси тези метали корозират и отделят в почвите, водите и въздуха вредни вещества – различни тежки метали.

Както сами може да се досетите, това поставя в риск екосистемите, тъй като води до значителни замърсявания. 

Именно за предотвратяване на всички тези неблагорпиятни за планетата ни процеси се полагат усилия от страна на закона на всяка една страна, като България не прави изключение.

Какъв е процесът на рециклиране на стари перални?

Старите перални са отпадък, който се третира от фирми за управление на отпадъци. Те притежават разрешение за изкупуването им, а след това се грижат и за рециклирането им.

Дали те самите го правят или ги транспортират до други фирми, специализирани в това, е отделен въпрос. Едно е сигурно, само по този начин неработещите уреди могат да бъдат третирани правилно.

След изкупуването (събирането) си в съответните депа, пералните машини подлежат на разкомплектоване. Отделят се отделните им компоненти, които представляват в основната си част метали, пластмаси, стъкла, гуми и т.н.

Отделните елементи се сортират, като първо се отделят тези материали, които са опасни (те се третират по друг ред – от предприятия за опасни отпадъци), а след това и другите.

В този си вид различните материали отиват в рециклатори – това са специализирани инсталации, които рециклират различните видове отпадъци. 

На практика, след рециклирането си тези елементи се използват за направата на нови уреди – от същия тип или други.

При всички случаи можете да сте сигурни, че вашата стара пералня е източник на значителни количества ресурси, годни за влагане в повторно производство.

Какво е законодателството и регулациите за рециклиране на перални?

Излезлите от употреба електроуреди, в които попадат и пералните машини, съставляват широка категория от отпадъци. Те могат да бъдат предадени за рециклиране в съответните пунктове за изкупуването им.

Стара пералня в изоставена сграда

Източник на изображение: Freepik

В законодателството у нас съществува Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО). Наредбата, наред със Закона за управление на отпадъците (ЗУО), определят реда за третиране на старите уреди.

С дейностите по събиране, съхранение и рециклиране на стари перални и други уреди като печки, съдомиялни машини и т.н., се занимават фирми за управление на отпадъци.

Те разполагат с необходимите разрешения, за да осъществяват дейността си спрямо действащите законови разпоредби.

Как да открием място за рециклиране на перални?

Законодателството у нас забранява изхвърлянето на перални и на други електроуреди в общия битов боклук.

Трудно бихме могли да си представим, че някой би си изхвърлил пералнята в контейнера за боклук, предвид обема ѝ, но нерядко сме виждали стари и обемни уреди като печки, хладилници, сушилни и т.н., оставени именно на местата, предназначени за най-обикновен битов отпадък.

Друг неправилен начин хората да се отърват от тези уреди е да ги изхвърлят някъде в природата, най-често на нерегламентирани сметища. По този начин се замърсява околната среда.

Тук е важно да отбележим, че и едното, и другото действие е наказуемо от закона и нарушителите следва да бъдат санкционирани.

Ето защо най-правилният начин да изхвърлим тези отпадъци е да намерим място, в което да ги предадем за рециклиране.

Стари уреди, събрани за транспортиране до фирми за управление на отпадъци

Източник на изображение: Freepik

В полза на всички нас, а и на природата, разбира се, днес у нас функционират предприятия за управление на отпадъци. Те разполагат с мрежа от депа в цялата страна и именно в тези места можете да предадете своите стари уреди за изкупуване срещу заплащане. 

Ако не можете да го направите сами – нямате необходимия транспорт или по друга причина, можете да се свържете с фирма за управление на отпадъци. Повечето от тях предлагат и услугата с опция взимане от адрес на клиента. 

Често задавани въпроси

Могат ли пералните да се рециклират? 

Да, всички електроуреди, в т.ч. и перални машини, подлежат на рециклиране в специализирани за целта депа за скрап и рециклиране.

Къде да предам старата си пералня? 

В депо за изкупуване на излязло от употреба оборудване и техника. Благодарение на интернет днес лесно можете да откриете информация за такова във вашия град.

Защо е важно старите перални да се рециклират? 

Благодарение на рециклирането опазваме природата и пестим много ценни ресурси, добивът на които иначе е труден и енергоемък процес.