Рециклиране на електроуреди

Днес, когато технологичното развитие върви с усилени темпове, управлението на  отпадъците от употреба на електрическо и електронно оборудване се явява все по-голямо предизвикателство.

Много от електроуредите биват употребявани и изхвърляни всеки ден в различни части на Земята.

Рециклиране на електроуреди

Източник на изображение: Canva

Какво можем да направим със старите си електроуреди? Колко опасно може да бъде неконтролираното им изхвърляне? Има ли изисквания за третирането им и какви са те? Как могат да бъдат превърнати в суровина за производство на нови продукти и компоненти чрез рециклиране? 

Отговорите на тези важни въпроси даваме в следващите редове на статията, за да разберете как може да рециклирате непотребни електроуреди.

Какво можем да направим със старите електроуреди?

Мястото на т.нар. излязло от употреба електрическо и електронно оборудване в никакъв случай не е в контейнера за общ битов боклук. Това е неправилно и опасно за околната среда и общественото здраве, поради последствията, до които неправилното изхвърляне може да доведе. 

Когато става въпрос за големи домакински уреди като хладилници, фризери, съдомиялни, перални и прочие, трудно бихме могли да си представим, че някой би ги хвърлил в контейнера. Не толкова непостижимо изглежда обаче изхвърлянето на малки електрически и електронни уреди, като например смарт джаджи и непотребни малки уреди, точно там. 

Старите електроуреди следва да бъдат предадени за рециклиране в специализирани депа, а не да се изхвърлят безцелно някъде в природата, включително. и на сметищата.

Днес има различни фирми, които предлагат специализирани услуги за управление на  отпадъци от този тип, които ще се погрижат за негодните ви за употреба уреди по правилен начин. Именно на тях можете да предадете непотребната техника и да бъдете сигурни, че ще бъде третирана по безопасен начин.

Разбира се е важно да проучите и да изберете фирма, която се е наложила на пазара и притежава всички необходими разрешителни за целта.

Съдържат ли опасни за нашето здраве и околна среда вещества?

Именно наличието на редица опасни вещества, съдържащи се в отделните компоненти на използваните у дома електрически инструменти, малки и големи уреди, ги прави изключително вредни за природата. 

Вещества като олово, берилий, живак, кадмий и редица други тежки метали, които се използват в производството им, могат да нанесат огромни щети на околната среда и обществото. 

Непотребни електроуреди за рециклиране

Източник на изображение: Canva

От друга страна, самото производство на електрическо и електронно оборудване изисква значителни ресурси. 

В този ред на мисли, към рециклирането на стари електроуреди е важно да се подходи с висок приоритет. Рециклирането гарантира, че този тип отпадъци няма да попаднат и да нанесат щети върху природата и човешкото здраве, а и че от тях ще се извлекат редица нови ресурси.

Какви са изискванията за изхвърляне на стари електроуреди?

На световно, международно и национално ниво се прилагат редица регулаторни мерки за управление на отпадъците от стари електроуреди и техника. Това е съвсем логично, предвид факта, че този тип боклук се явява глобален екологичен проблем. Всички развити икономики търсят адекватни решения, с които се цели максимално опазване на природата. 

депа за рециклиране на излезли от употреба електроуреди

Източник на изображение: Canva

Законовата уредба на България не прави изключение. У нас действа т.нар. Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), а и разпоредбите на Закона за управление на отпадъците (ЗУО). 

Те, наред с редица други  нормативни актове, забраняват нерегламентираното изхвърляне на ИУЕЕО на улицата, до контейнера или където и да било другаде. 

Какво представлява рециклиране на електроуреди?

Събирането, транспортирането, съхранението и рециклирането на опасни отпадъци от електрическо и електронно оборудване са дейностите, свързани с управлението на ИУЕЕО.

зелен контенейнер за рециклиране на на електроуреди с надпис "E-Waste"

Източник на изображение: Canva

Рециклирането от своя страна, има ключова роля, защото благодарение на него се добиват нови ресурси и годни за повторна употреба компоненти, които могат да бъдат вложени в производството на такъв тип продукти. 

Тази дейност се изразява в следното:

  • Разглобяване на изхвърлените уреди на отделни компоненти;
  • Сепариране на компонентите му по вид отпадък (метален, неметален, пластмасов  и т.н.);
  • Сортиране по вид отпадък – разделяне на черни от цветни метали, видове пластмаси и други; 
  • Предаване за рециклиране на всеки отпадък поотделно, като за всеки от тях се използват различни рециклиращи технологии. 

Всички видове електроуреди ли могат да се рециклират?

Практически всички видове електроуреди и електроника могат да бъдат рециклирани, тъй като различните им компоненти са изработени от рециклируеми материали. 

Тук се включват материали като определени видове стъкло, пластмаси, метали и т.н. За съжаление в много от този тип отпадъци се съдържат и батерии и акумулатори, които са опасни отпадъци, които подлежат на отделяне, обезвреждане и рециклиране.

Предаването на старите електроуреди и електронна техника за рециклиране е единственият начин съвременният свят да се справи с този проблем, чиито мащаби стават все по-големи. 

Често задавани въпроси

Как мога да направя заявка за извозване и изхвърляне на стари електроуреди от дома?

Като се обадите на фирма за изкупуване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване във вашия район. 

Мога ли да оставя старите си електроуреди до контейнера за битови отпадъци? 

Не. Фирмата, която се грижи за управлението на битовите ви отпадъци няма да вземе такъв тип отпадък. Нужно е да го предадете в пункт за изкупуване на стари електроуреди.

Всички ли електроуреди могат да се рециклират?

Да, всички могат да бъдат рециклирани, тъй като за производството им се използват почти едни и същи рециклируеми материали.