Видове отпадъци от боя

Един от често срещаните проблеми с разделното събиране на отпадъци е свързан с една конкретна група на опасни отпадъци, а именно остатъци от бои и лакове и други подобни. Те могат да бъдат реализирани както в бита, така и от дейностите по големи строителни обекти.

Видове отпадъци от боя

Източник на изображение: Canva

Независимо от източника си този тип отпадъци са опасни поради естеството на веществата, които се съдържа в тях. Именно затова към тях трябва да се подходи с особено внимание. 

В следващите редове на тази статия ще научите какво представляват, какви видове има и как се управляват. А също и какво влияние имат върху околната среда, ако не бъдат управлявани правилно.

Какво представляват отпадъците от боя?

Най-общо казано, отпадъци от бои могат да се определят като отпадъчни материали, образувани по време на производството, приложението или изхвърлянето на бои, лакове, разтворители и т.н.

С други думи, отпадъци от бои имаме тогава, когато те се произвеждат като продукт в промишлеността, когато се употребяват в бита (битови отпадъци) или в индустрията (индустриални отпадъци) или когато се отстраняват при различни видове обработка (преработка) на метали, конструкции и много други.  

Видове отпадъци от боя

Източник на изображение: Canva

В състава им могат да се включат различни химични съединения, класифициращи ги като опасни. В този ред на мисли, те следва да се изхвърлят, съхраняват и предават за обезвреждане и рециклиране на фирми, които се занимават със управление на опасни отпадъци

Какви видове отпадъци от боя може да има?

Друг важен фактор, който трябва да се предвиди, е това, че отпадъците от боя се класифицират в няколко различни групи според това какво съдържат.

Най-често срещаните видове отпадъци от бои, класифицирани като опасни, са:

  • Отпадъчни бои и лакове: Това са отпадъци, които съдържат органични разтворители или други опасни вещества като прах от бои, четки, печатарски мастила и други; 
  • Отпадъчни материали, използвани за отстраняване на бои и лакове: Те също съдържат органични разтворители или други опасни вещества. Тук се включват течности на неводна основа, които се използват за отстраняване на боята, лакови и други подобни покрития; 
  • Отпадъци от вещества и смеси: С тях се отстраняват бои или лакове – тук се включват кутии или опаковки от препарати, бои и т.н.

Кои опасни вещества могат да съдържат този вид отпадъци?

Опасните отпадъци от бои могат да съдържат различни химични съединения, които са вредни или дори опасни за човешкото здраве и живот, а и околната среда.

Сред основните опасни вещества, които може да се съдържат в тях, се нареждат: 

  • Тежки метали с токсично въздействие – в това число се включват кадмий, хром и други, които могат да нанесат сериозни екологични щети и да навредят на човешкото здраве; 
  • Органични разтворители – този тип химични съединения могат да бъдат вредни за здравето на хората и животните при вдишване и/или контакт с кожата и очите; 
  • Летливи органични съединения – те  се съдържат в някои бои и се считат за едни от най-токсичните отпадъчни материали, които носят риск за здравето на човека; 
  • Пластмасови отпадъци, замърсени с боя и/или други подобни продукти – те се категоризират като опасни отпадъци и се третират по предварително определени процедури и правила.

Как се управлява този вид опасен отпадък?

Правилното управление на отпадъците от бои има определящо значение, за да се предотвратят опасни замърсявания на околната среда. 

По този повод в редица страни по света, а и у нас се прилагат специфични регулации за събиране на този вид отпадък, за транспорт, съхранение и за рециклиране на отпадъци от бои. 

Видове отпадъци от боя

Източник на изображение: Canva

В този ред на мисли, отпадъците от бои, лакове и други отпадъчни продукти, използвани за почистване на такива, се събират в сертифицирани контейнери и специални дебели найлонови чували. По този начин се елиминира риска от евентуален разлив при транспорта и съхранението им до предаването им в депа за рециклиране. 

Рециклирането на опасния отпадък, от своя страна, се извършва по различни методи. Най-популярните сред тях е оползотворяване чрез контролирано изгаряне в специализирани инсинератори.

Опаковките от бои, лакове и т.н. се обезвреждат до получаване на неопасен отпадък – метали или пластмаси, които се предават за рециклиране и получаване на суровини, годни за влагане в ново производство. 

Какво влияние имат върху околната среда?

Като всички други групи опасни отпадъци, така и тези, реализирани от бои и лакове и/или използване на материали за почистване на същите се свързват със значителни рискове за околната среда. 

Риск за природата, ресурсите ѝ и всички растителни и животински видове, които са част от нея, има при неправилното третиране на отпадъчно бои.

Видове отпадъци от боя

Източник на изображение: Canva

Такива например са опасностите, свързани със замърсяване на въздуха, вследствие на изпарение на вредните химикали и тежки метали, съдържащи се в тях. 

От друга страна, не по-малко застрашени от замърсяване са водите и почвите. Неправилното третиране на отпадъците от бои е предпоставка за нанасяне на непоправими последствия върху планетата.

Често задавани въпроси

Какво са отпадъци от бои? 

Отпадъците от бои са отпадъчни материали, образувани от производството, приложението или изхвърлянето на бои, лакове, разтворители и други.

Какви опасни вещества има в отпадъците от бои?

В отпадъците от бои и лакове се съдържат химични съединения с опасни свойства като тежки метали, органични разтворители и летливи органични съединения.

Опасни отпадъци ли са боите? 

Да, тъй като в състава им влизат немалко опасни вещества, които носят риск както за общественото здраве, така и за околната среда и ресурсите ѝ, те се класифицират като опасни.