Къде се изхвърлят строителни отпадъци?

Строителните отпадъци се нареждат сред тези, които днес най-често се реализират в ежедневието ни.

Причината е, че строителната индустрия стремглаво се развива през последните години. Това води до строително-ремонтни дейности, които се осъществяват ежедневно – стари сгради се рушат, а на тяхно място се появяват нови жилищни и административни сгради, търговски центрове и т.н.

контейнер със строителни отпадъци

Източник на изображение: Canva

Къде обаче се изхвърлят непотребните строителни материали? Могат ли да бъдат класифицирани като опасни? Какви са приложимите регламенти за третиране на строителните отпадъци?

Всички тези въпроси касаят строителните фирми, занимаващи се с този тип дейности. Именно затова по-долу даваме детайлна информация относно управлението на строителни отпадъци и отговаряме на въпросите по-горе.

Кои отпадъци са строителни и какво представляват?

Строително-ремонтните дейности и всякакъв вид реконструкции по различни видове сгради са отговорни за образуването на големи количества отпадъци от строителни материали. За строителни отпадъци се смятат всички неизползваеми материали като изкъртена мазилка, тухли, керемиди и цигли, арматура, дървени материали, ламинати и много други.

Характерното за тях е, че те се реализират в значително големи количества. Независимо дали става въпрос за ремонтни дейности у дома (в апартамент, къща и т.н.), или за такъв в административна сграда, търговски център и други, от съществено значение е към този тип отпадъци да се подхожда отговорно. 

бетон - строителен отпадък

Източник на изображение: Canva

Днес, строителните отпадъци и другите видове отпадъци, освен че трябва да бъдат изхвърлени съгласно законови разпоредби, могат да бъдат преработени и използване многократно. Процесът по рециклиране на строителни отпадъци има ключово значение за нашата планета. 

Има ли опасни строителни отпадъци?

При извършване на ремонтни, строителни и разрушителни дейности могат да се образуват и опасни строителни отпадъци. Това означава, че една част от тях са опасни сами по себе си, а други са със съдържание на опасни вещества или елементи. Това ги класифицира към категорията с опасни – те следва да се извозват и третират от специализирани фирми за управление на опасни отпадъци.

Най-често срещаните опасни строителни отпадъци са бои, лакове и опаковки от тях. Също така и металните отпадъци, замърсени с опасни вещества, включително и кабели, съдържащи тел, азбестова изолация, масла и други. Други опасни отпадъци в строителството съдържат полиароматни въглеводороди. Опасни са и някои добавки към цимента, минерални влакнести материали и други.

Къде се изхвърлят строителни отпадъци?

Строителните отпадъци се събират в специализирани контейнери, предназначени именно за тяхното изхвърляне. След това те се превозват до сметища за строителни отпадъци, които са предварително регламентирани на територията на съответната община.

От там следва да се извозят до рециклиращи фирми, където тези от тях, които могат да бъдат рециклирани, да преминат през този процес. Останалите следва да се унищожат, спазвайки се определена процедура за целта.

строителни отпадъци - бетон, тухли, дърво

Източник на изображение: Canva

Контейнер за изхвърляне на отпадъци от строителството може да ви бъде осигурен от общината при поискване и срещу заплащане. Съответното общинско предприятие ще се погрижи и за извозването на строителните отпадъци и депонирането на същите.

В повечето случаи обаче, строителните фирми предпочитат да потърсят услугите на частна фирма, специализирана в областта на управлението на отпадъци.

Тя ще ви гарантира бързо съдействие, ще ви осигури контейнерите и ще извози отпадъците ви до съответните места, спазвайки реда за извозване, съхранение и унищожаване на опасния отпадък

За целта обаче е важно внимателно да проучите фирмата, на която се доверявате. Избирайте утвърдени лидери на пазара, които притежават необходимите разрешителни за извършване на дейността и са се доказали в качеството на предлаганата услуга.

Какво означава нерегламентирано изхвърляне и какви са забраните?

Нерегламентираното изхвърляне, изгаряне или унищожаване на строителни, а и всякакви други опасни отпадъци, се отнася до извършването на тези дейности по начин, който не е позволен от закона.

Не може да извозите отпадъците си до близкото дере, гора или друго безлюдно място. Това действие е наказуемо от закона и създава множество предпоставки за трайно замърсяване на околната среда, включително и риск от замърсяване с опасни вещества. В тази връзка нарушителите, независимо дали са фирма или частни лица, биват санкционирани.

Контейнерите за битови отпадъци не могат да бъдат използвани за изхвърляне на такъв тип опасни отпадъци. В тях е забранено да се изхвърлят и отпадъци от опаковки на строителни материали, които сами по себе си представляват опасни строителни отпадъци.

Контейнерите за битови отпадъци не са предназначени да издържат толкова тежки отпадъци, а сметопочистващите фирми не обслужват такъв тип боклуци. Освен това строителните отпадъци изискват спазване на процедури, различни от тези за битовите.

Има ли регулации за изхвърляне на строителни отпадъци?

Най-известният нормативен акт, действащ у нас по отношение на регламентирането на изхвърлянето на строителни отпадъци, е Законът за управление на отпадъците (ЗУО).

Разбира се, има и съответните подзаконови нормативни актове. Това са наредби, които всяка община приема на местно ниво. Те определят начините, по които следва да се извършва изхвърляне на строителни отпадъци. 

контейнер със строителни отпадъци

Източник на изображение: Canva

Всички регулаторни мерки, прилагани по отношение на правилното изхвърляне на строителни отпадъци и последващото им третиране, имат за цел опазване на околната среда. Фактор, който има водещо значение не само за природата, растителните и животинските видове, които я обитават, но и за нас като общество, които сме неразривно свързани с нея.

Често задавани въпроси

Мога ли да изхвърля строителните си отпадъци в контейнера до вкъщи? 

Не, контейнерите за битови отпадъци не са предназначени за изхвърляне на непотребни строителни материали. В случай, че имате такива, попитайте строителната фирма, която извършва ремонтните дейности дали не работи с фирма за управление на опасни отпадъци, която да го направи вместо вас.

Ако не, можете да се свържете сами с такива, каквато е именно Норд опасни отпадъци.

Опасни отпадъци ли са строителните материали? 

Не всички, но една част от тях или елементите, от които са съставени, могат да бъдат класифицирани като опасни отпадъци. 

Как да открия контейнер за изхвърляне на строителни отпадъци?

Препоръчваме ви да се свържете с специализирана фирма за управление на опасни строителни отпадъци, която ще транспортира, съхрани и унищожи отпадъка съгласно законовите разпоредби, така че да не се вреди на околната среда и на общественото здраве.