Всичко, което трябва да знаете за хранителните отпадъци

Храната е неразделна част от нашия живот. С процеса на хранене набавяме жизненоважните за организма ни микро– и макронутриенти. Рядко обаче се замисляме за производствения процес на хранителните продукти, които достигат до трапезата ни. Не по-маловажно за човечеството днес е третирането на остатъците от ключовата за съществуването ни дейност – храненето и образуваните хранителни отпадъци

хранителни отпадъци

Източник на изображение: Canva

Какво представляват хранителните отпадъци? Какви видове има? Могат ли те да бъдат опасни и как се превръщат в такива? Върху отговорите на тези въпроси фокусираме вниманието ви в следващите редове. Всичко, което трябва да знаем за хранителните отпадъци, представяме тук на достъпен език. 

Какво представляват хранителните отпадъци?

Като хранителни отпадъци бихме могли да определим храната и остатъците от храна, изхвърлени по време на производство ѝ, преработката, разпределението и консумацията.

Хранителните отпадъци значително допринасят за наболелия проблем, свързан с дела на отпадъците, които оказват влияние върху околната среда. В тази категория с отпадъци бихме могли да включим остатъците от храна, която сме консумирали и впоследствие изхвърлили на боклука. 

Като хранителен отпадък може да се третира и храната с изтекъл срок на годност, части от растения и животни, които се изхвърлят поради невъзможността си да се използват директно или като част от процесите на приготвяне на ястия.

хранителни отпадъци от зеленчуци и яйца, генерирани от ресторант

Източник на изображение: Canva

Трябва да отбележим, че хранителните отпадъци се образуват на различни етапи от т.нар. хранителна верига. С други думи, не само храната, която не можем да изядем и изхвърляме, е причина за образуването на отпадъци. Хранителни отпадъци могат да се генерират още на етап земеделско производство например, когато части от нея се махат при сортирането ѝ, още преди да стигне до магазина. 

При направата на месни продукти, сирена и други, онези остатъци от животински продукти, които са негодни за консумация, се отделят и изхвърлят. Това също допринася за дела на хранителните отпадъци. 

Впоследствие много храни се превръщат в отпадъци, генерирани от домакинства, ресторанти, хотели и други, и то поради това, че са били в твърде големи количества. Храните в повечето случаи са нетрайни продукти и след като срока им на годност изтече, се превръщат в боклук. 

Различни оценки за дела на храните, които се превръщат в отпадъчни продукти, показват, че тяхното количество е между 30% и 80% от съдържанието на битовите отпадъци.

В същото време, около една трета от храната, произведена в света, не достига до чиниите ни. Това се равнява на около 1,3 млрд. тона храна, която всъщност се похабява – изхвърля се. Подобни внушителни количества са способни да осигурят изхранването на 3 милиарда човека всяка година.

Какви видове хранителни отпадъци има? 

Хранителните отпадъци могат да се образуват на различни места по веригата, затова и се класифицират в две големи групи (видове) хранителни отпадъци.

Хранителни отпадъци от производство или търговия с храна

Тук се включват хранителните отпадъци от земеделски ферми, застояли в складове храни, в магазини за хранителни стоки, ресторанти и други. Такива биват непродадени продукти, и по-конкретно с изтекъл срок, съответно трябва да бъдат изхвърлени, защото не могат да се консумират. А също и остатъци от приготвянето на ястия – органични отпадъци, образувани най-вече в ресторанти, заведения за хранене, хотели и други подобни обекти. 

Хранителни отпадъци от бита на домакинствата 

Тук се включват хранителни остатъци, изхвърляни всеки ден от нас. Независимо дали става въпрос за хранителни продукти, чийто срок на годност е изтекъл, или такива храни, които не са изядени след приготвянето си и биват изхвърлени в боклука. Същото важи и за остатъци от храна, отделени преди включването на продуктите в различни ястия. 

кош с хранителни отпадъци

Източник на изображение: Canva

Независимо къде се образуват излишъците от храна – у дома, при производство на същите или в търговски обекти – всички те водят до образуване на хранителни отпадъци. 

Кои хранителни отпадъци са опасни за здравето и околната среда?

Различните групи хранителни отпадъци могат да бъдат опасни за човека и природата, като причинят замърсяване на околната среда, особено когато не се третират правилно, като се дадат за рециклиране по установен ред.

Изхвърлени месни хранителни отпадъци 

Попадайки в околната среда, остатъци от меса, кокали и други подобни могат да привлекат различни вредители. Консумирайки ги, те, от своя страна, могат да разпространят болести сред животните и хората например. 

Изхвърлени рибни хранителни отпадъци 

Рибните продукти, третирани неправилно, също като месото могат да бъдат консумирани от различни птици, бозайници и ред други животни. В резултат на това те могат да разпространят различни токсини и патогени, ставайки част от хранителната верига, и дори да влязат в досег с човека. 

Остатъци от млечни продукти, яйца и зеленчуци и други, които се развалят бързо

Този тип отпадъци се разграждат в резултат на естествените процеси и образуват неприятни миризми и токсини, които се отделят в почвите и въздуха. По този начин те отново се превръща в опасен хранителен отпадък.

хранителни отпадъци с изтекъл срок на годност

Източник на изображение: Canva

Трябва ли да се рециклират опасните хранителни отпадъци?

Отпадъците от храни е важно да бъдат рециклирани, защото помага за опазването на околната среда. Чрез дейностите по рециклиране на опасни отпадъци спестяваме редица важни ресурси и енергия. По този начин се намалява и замърсяването на нашата планета. 

Важно е да споменем, че хранителната индустрия използват и други ресурси като вода, енергия, почви, човешки труд и време. Организацията по прехрана и земеделие към ООН изчислява, че разхищението на храна причинява до около 8% от емисиите на парникови газове, отделяни в атмосферата от дейността на човека. За всеки килограм произведена храна се отделят до 4,5 кг. въглероден диоксид

хранителни отпадъци от домакинство

Източник на изображение: Canva

Хранителните отпадъци в домакинствата и не само могат да бъдат от полза. В случай че бъдат компостирани, се получава качествен биокомпост, с който да се подхранват растенията и да се облагородява почвата в градината. Това е екологична и лесна за прилагане практика от всеки, с която бихме могли да допринесем за опазването на планетата ни. 

Остатъците от хранителните отпадъци, годни за консумация, могат да се дават на домашните животни. По този начин се намалява хвърлянето на храна и се редуцира делът на отпадъците, които попадат в контейнера. Така, освен че можете да спестите от храна за животните, може да допринесете за намаляване на дела на изхвърлената храна. 

Хранителните отпадъци с изтекъл срок на годност могат да бъдат използвани след преработка за направата животинска храна например. Същото важи и за някои остатъци от ястия, които да се използват за производството на консерви, хрупки (гранули) и други, с които да се изхранват домашни животни. 

Често задавани въпроси

Какво са хранителните отпадъци? 

Хранителни отпадъци са всички вторични или остатъчни продукти от производството на различни храни. Тук се включват и храни с изтекъл срок на годност, които се изхвърлят, поради това, че не са продадени и/или съответно остават неконсумирани. 

Какви са ползите от рециклирането на хранителни отпадъци? 

Основните ползи от рециклирането на хранителни отпадъци са свързани с устойчивата употреба на ресурси, намаляване на обема на индустриалния или битов боклук и замърсяването, пестене на енергия, вода и други природни ресурси. 

Как могат да се рециклират хранителните отпадъци? 

Има различни методи, по които отпадъците от храна могат да се рециклират. Основните сред тях са: разделно събиране, транспортиране и обработка на същите (декомпозиция и компостиране); производство на биогаз и/или преработката му; употреба на компоста и редица други.