Медицински отпадъци: колко опасни са те?

Медицинските отпадъци съставляват широка група от отпадни продукти, които създават риск за здравето на хората и за околната среда

Различни лекарски консумативи като игли, спринцовки, а също и различни химикали и дори радиоактивни вещества се генерират от болнични заведения, лаборатории, частни кабинети на различни болници и клиники в сектора на здравеопазването всеки ден. 

медицински отпадъци

Източник на изображение: Canva

Неправилното управление на опасни отпадъци като тези, влизащи в категорията медицински отпадъци или негодни за употреба фармацевтични продукти (най-често лекарства с изтекъл срок на годност), може да има сериозни последици. 

Тук се включват разпространение на инфекции, замърсяване на почвите и водите, както и разпространение на инфекции сред животните и хората. 

Какво представляват медицинските отпадъци? Колко опасни могат да бъдат? Какви са регулациите за третирането им? Отговорите даваме в следващите редове на статията тук.

Медицински отпадъци – характеристика

Медицинските и биологични отпадъци са тези, реалзиирани от дейността на хуманитарни лечебни заведения и ветеринарни клиники. Те се генерират най-често в резултат на извършването на различни интервенции и манипулации.

Поради хигиенни причини и с оглед осигуряване на безопасността и здравето на хората, а и животните, в практиката масово се използват еднократни консумативи – спринцовки, игли, прибори за пробовземане и други подобни. 

Всички те, наред с различните лекарствени продукти, чийто срок на годност е изтекъл или пациентът вече няма нужда от тях и ги изхвърля, се превръща в опасен отпадък. 

изхвърлени различни медицински отпадъци

Източник на изображение: Canva

От тук възниква и нуждата от правилно управление на медицински отпадъци от дейността на лечебни заведение и ветеринарни кабинети. То е свързано с тяхното събиране, транспортиране и предаване за обезвреждане на отпадъците от лицензирани компании, предлагащи услуги за управление на опасни отпадъци.

Кои медицински отпадъци са опасни?

Отпадъците се класифицират като опасни, когато имат едно или няколко вредни свойства върху околната среда и организмите, които я населяват. 

Както стана ясно, тук влизат и медицинските отпадъци, като най-опасните сред тях са:

  • Инфекциозните отпадъци, генерирани от манипулации и интервенции, в т.ч. различни материали и биологични отпадъци, които могат да бъдат заразни;
  • Различни остри предмети, които се използват в лекарската практика върху пациенти,  т.ч. и домашни любимци; 
  • Фармацевтични отпадъци като лекарствени продукти и препарати в различни форми, чиято употреба се налага да бъде преустановена при изтичане на срока на годност или по друга причина; 
  • Медицински отпадъци, които са със съдържание на токсични вещества, различни химикали и препарати; 
  • Радиоактивни отпадъци, използвани в медицината.
човек държи плик с опасни медицински отпадъци

Източник на изображение: Canva

Екологичното третиране на опасните медицински отпадъци има определящо значение, за да се предотвратят вредните им последици върху общественото здраве и околната среда. 

Те имат висока степен на опасност както за обществото, така и за екологията поради рисковете им, свързани с разпространение на инфекциозни и заразни болести.

Какви са регулациите за управлението на опасните медицински отпадъци? 

Законът за управление на отпадъците, действащ у нас, не допуска смесването на медицински или биологични отпадъци с други опасни отпадъци, вещества и материали (чл. 113, т. 13 от ЗУО). 

изхвърляне на медицински отпадъци на регламентирани места

Източник на изображение: Canva

Наредба №1 от 9 февруари 2015 г. на министъра на здравеопазването и министъра на околната среда и водите е другият нормативен акт, който дефинира изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията  на лечебните и здравни заведения в България. 

Предприятията, които имат право да управляват опасни медицински отпадъци, следва да разполагат с разрешения за извършване на дейността по чл. 35 от ЗУО. Те се издават от съответното РИОСВ, което ги лицензира да осъществяват тази си дейност. 

Рискове и влияние върху здравето и околната среда

Рисковете, свързани с общественото здраве и околната среда, при неправилно управление на медицинските отпадъци са доста.

Но бихме могли да групираме най-общо така: 

  • Съдържание на опасни и вредни за здравето инфекциозни микроорганизми;
  • Съдържание на токсични химикали, които могат да са оксидиращи, дразнещи или запалими в различни медицински препарати и фармацевтични продукти; 
  • Радиоактивност или наличие на остри предмети в изхвърляните отпадъци. 
изхвърлени медицински отпадъци на сметище

Източник на изображение: Canva

Разделното събиране и третиране на медицински отпадъци гарантира елиминиране или нанасяне на минимум вреди върху клиенти на различните лаборатории, болници и т.н., а и в т.ч. на персонала, който работи с тях. 

Рециклирането им чрез правилно обезвреждане е предпоставка за намаляване на дела на отпадъците като цяло и възможно най-малък разход за ресурси, необходими за производството на нови консумативи и други.

Често задавани въпроси

Какво представляват медицинските и биологични отпадъци? 

Съставляват отпадъци, генерирани от интервенции и манипулации, осъществявани на територията на лечебни заведения, лаборатории, ветеринарномедицински кабинети и други от този тип. 

Могат да бъдат както консумативи (игли, спринцовки и други остри предмети), така и фармацевтични продукти с изтекъл срок на годност или невъзможност за прилагане по друга причина. 

Опасни отпадъци ли са медицинските отпадъчни продукти? 

Медицинските отпадъци могат да бъдат опасни поради своите физични и химични свойства, затова следва да се третират по установен ред, в т.ч. събирани, транспортирани и предадени за обезвреждане, рециклиране или унищожаване. 

Кои фирми могат да се погрижат за медицинските отпадъци? 

Само такива, които са лицензирани от съответните РИОСВ да осъществяват дейности по управление на опасни отпадъци от дейността на здравни заведения.