Пестициди – видове и същност

Днес пестицидите в широкото си разнообразие от видове се използват като продукти за растителна защита.

Приложението им е в селското и горското стопанство, като предназначението им е основно за защита на растения и овошки от вредители, от плевели и различни болестотворни микроорганизми. 

пръскане с пестициди

Източник на изображение: Canva

Употребата на пестициди има важно значение, за да бъдат постигнати целите на земеделските стопани и националните икономики по отношение на плодородността на растенията и продоволствената сигурност на населението. 

Прекомерната им употреба обаче, в комбинация с неподходящо третиране с много и различни пестициди има негативни ефекти върху почвите, водите и биоразнообразието и здравето на хората. 

Тук ще разгледаме подробно какви видове пестициди има и какви са свойствата и предназначението им. 

Ще поговорим и каква вреда оказват върху екологията, колко вредни и опасни могат да бъдат и можем ли да се справим с вредите, които нанасят върху почвите, животните и общественото здраве. 

Какво представляват пестицидите?

Пестицидите представляват химикали (химически препарати), които се използват в областта на земеделието за борба с вредители, болестотворни микроорганизми, плевели и други. 

Широка е употребата им и в животновъдството – за третиране на различни паразити при домашните животни, а и в бита на хората – срещу развитие на популации от бълхи, кърлежи, комари, мишки и други. 

третиране на почвата с пестициди

Източник на изображение: Canva

Освен полезна обаче, употребата им може да има и негативен ефект и да доведе до замърсяване на водите, почвите и въздуха. 

Какви видове пестициди има?

В зависимост от своите токсикологични и екотоскилогични характеристики пестицидите биват две големи групи: за професионална и непрофесионална употреба.

Пестицидите за професионална употреба от своя страна се разделят на две подгрупи: първа и втора професионална група, като първата съдържа активно вещество с най-висок риск на опасност, а втора – с по-нисък.

В групата на пестицидите за непрофесионална употреба влизат препарати за растителна защита, чието активно вещество е с нисък риск на опасност. 

Според начина на действие пестицидите се разделят на други няколко основни вида:

 • Фунгициди: в състава им влизат различни тежки метали и се използват за третиране на растения от гъби и патогени;  
 • Инсектициди: съобразно действието си биват контактни, системни, фумиганти и комплексни инсектициди; 
 • Акарициди: за защита от акари, паяци, кърлежи и други по растенията; 
 • Бактерициди: противодействат на бактерии, пренасящи болести по културите, лозята и овошките; 
 • Зооциди: използват се срещу животински вредители кат гризачи и други; 
 • Ратициди: за защита от сив и черен плъх;
 • Нематоциди: срещу растителноядни червеи и нематоди; 
 • Лимациди: използват се в защитата на растенията от охлюви.
 • Хербициди: за контрол на плевелната растителност, могат да бъдат тотални хербициди и/или селективни (с избирателно действие спрямо растението). 

Спадат ли към опасните отпадъци?

Пестицидите се класифицират като опасни отпадъци, съгласно действащото Ръководство за класификацията на отпадъците на Министерството на околната среда и водите (МОСВ), както Наредбата за класификация на отпадъците. 

По време на използване на пестицидите и главно, когато говорим за професионалната им употреба в интензивното земеделие и животновъдството, към употребата им следва да се подхожда отговорно. 

знак за опасност от пестициди

Източник на изображение: Canva

Вследствие на използване на пестицидите в земеделието или където и да е  се образуват и масово разпространени отпадъци. 

Такива са опаковките от пестициди, замърсени с опасни вещества. те трябва да се събират правилно и да се предават за управление на фирми за управление на опасни отпадъци като Норд Опасни отпадъци. 

Оставят ли негативен екологичен отпечатък върху околната среда?

Пестицидите и техните негативни свойства имат дълготраен ефект върху околната среда. Техният негативен екологичен отпечатък не бива да се пренебрегва с лека ръка. 

Натрупването им в почвите и водите може да убие различни животни и да наруши естествените екосистемни процеси. Някои от тях интоксикират години наред, попаднали в почвите, по растенията и т.н. 

Рисковете, свързани с употреба на пестициди за борба срещу вредители, плевели и други в земеделските практики, са много и различни. 

От една страна, те са свързани с нанасяне на вреди на околната среда: 

 • Имат дълготраен негативен ефект върху почвите, тъй като влияят върху свойствата ѝ, а от тук и върху видовете, които я населяват; 
 • Замърсяват подпочвените и повърхностни води – реки, езера и други, в резултат на естествените природни процеси; 
 • Могат да доведат до загуба на биологичното разнообразие, тъй като освен вредители убиват и полезни насекоми, птици и други; 
 • Могат да бъдат акумулирани в хранителните вериги – попаднали в почвата, те се поглъщат от растенията, те се консумират от животните и хората и по този начин попадат в организма на човека.

От друга страна, прилагането на пестициди в земеделието не е маловажно и за здравето на хората: 

 • Земеделците, които третират културите с  пестициди са изложени на директен риск от употребата им; 
 • Общественото здраве също е изложено на риск, затова към употребата им трябва да се подхожда с особено внимание, особено когато се прилагат у дома в борбата с инсекти, паразити, третиране на градини, лозя, овошки и други; 
 • Има риск от попадане в организма на човека след прием на храни – растителни и месни продукти, които са третирани с пестициди. 

Как да се справим с този екологичен проблем?

В България и на ниво ЕС действат нормативни изисквания за употреба на пестицидите. Тук трябва да споменем Плана за устойчива употреба на пестициди на ЕС, който е имплементиран и в българския Закон за растенията. 

Те имат за цел отговорната употреба на препарати за третиране на растенията, стимулиране на плодородността на пзовитеи и т.н., които касая тотлгеждането на ралзични култури.

човек пръска посеви с пестициди

Източник на изображение: Canva

Разработените правила, свързаани с употребата на пестициди в земеделските практики и животновъдството, имат за цел да регулират начина, по който се използват същите. 

С тях се цели постигане на оптималното им управление  посредством упражняване на контрол върху земеделските стопани, с оглед нанасяне на минимум щети върху посевите, почвите и околната среда като цяло. 

Често задавани въпроси

Опасни отпадъци ли да пестицидите? 

Да, пестицидите се класифицират като опасен отпадък, поради съдържанието си и свойствата им. 

Защо се използват пестициди, след като са опасни отпадъци? 

Употребата им има положителни ефекти, когато става въпрос за третиране на култури и главно защитата им от вредители и увеличаване на производителността им. Преди всичко се цели устойчивата им употреба, която гарантира повече ползи, отколкото негативи. 

Вредни ли са пестицидите за почвите?

Използването на пестициди прекомерно уврежда свойствата на почвите, замърсяват нея и подпочвените води. Негативните им ефекти могат да бъдат дълготрайни.