Защо е необходимо рециклиране на батерии?

Батериите са един от масово използваните продукти днес, когато зависимостта ни към енергийни източници никога не е била по-голяма.

Намират много и различни приложения, като могат да бъдат срещнати както в електрически превозни средства, дистанционни и портативна електроника, така и в цифрова техника, детски играчки, часовници и къде ли още не.

различни видове батерии

Източник на изображение: Canva

Макар и изключително удобни за ежедневието ни, батериите представляват сериозна заплаха за околната среда, в случай че не се третират правилно. 

Ето защо, в качеството си на опасни отпадъци те подлежат на събиране и рециклиране по установен ред и технологии.

Защо е необходимо да се рециклират и как се случва това? Има ли и какви са специфичните законови и екологични изисквания, свързани с рециклирането на батерии? Отговорите даваме в статията тук. 

Какво представлява рециклирането на батериите?

Рециклирането на батерии е процесът по събиране и сортиране на различни видове батерии с цел възстановяване и използване на разнообразните материали, от които са изработени. 

За тази цел батериите първо трябва да бъдат събирани разделно, т.е. не бива да се допуска същите да попадат в общия битов боклук. 

сортиране на батерии от един и същи вид

Източник на изображение: Canva

Самото рециклиране на батерии е процес, който всъщност представлява извличане на различни метали, част от състава на батерията. Извлечените метални ресурси служат за повторна употреба в други нови продукти. 

Рециклирането е важен фактор за опазването на околната среда. По този начин се пести енергия и ценни метални суровини, добивът на които влияе върху околната среда и икономика. 

Освен това се предотвратява риска от попадане на токсични елементи и замърсяване с тежки метали на почвите и водите. 

Защо е важно рециклирането на батерии?

Днес на пазара се предлагат различни видове батерии и практически се използват от всеки. Това е причината производството им да е активно развиваща се дейност, наред с покупката на нови батерии, които да служат на хората.

Проблемът обаче идва не от самото им производство, а от неправилното третиране на значителните количества вече използвани батерии. 

Макар че изхвърлянето им в общия битов боклук или нерегламентирано в околната среда е забранено, липсва ефективен контрол по отношение на тази дейност. 

Ето защо темата за важността на рециклирането на батерии днес е все по-актуална. 

батерии за различни устройства

Източник на изображение: Canva

Истината е, че днес всички видове батерии от различни джаджи и уреди могат да се рециклират успешно. 

Ползите от рециклирането на батерии, от друга страна са доста и с някой от основните ще ви запознаем сега.

Батериите са опасни отпадъци

Батериите са много и различни – има както малки, така и с огромни размери и енергиен капацитет. Независимо дали става въпрос за малки или големи, какъв заряд имат и т.н. е важно да се знае, че рециклирането на батерии е наложителна мярка. Причината е, че вътрешността им е опасна за околната среда и човешкото здраве. 

Корпусът на батерията е безвреден, защото в състава му влиза метал, който изолира съдържанието ѝ. Проблем има тогава, когато този корпус започне да корозира. Това се случва, щом батериите попаднат в контакт с влага, в почви, води и въздуха. 

Тогава съдържащите се опасни химикали във вътрешността ѝ нанасят непоправими щети. Точно затова е важно тези рискове да бъдат неутрализирани чрез процеса на рециклиране на батерии. 

Струва си да споменем част от опасните тежки метали, от които е съставена вътрешността на батериите: 

 • Оловни батерии: Те съдържат олово и диоксида му като реагент, а електролитът му е разтвор на сярна киселина; 
 • Никел-кадмиеви батерии: В състава на този вид влиза кадмий и никелов хидроксид, а електролитът им е калиев хидроксид; 
 • Желязно-никелови батерии: Те съдържат желязо, натриев или калиев хидроксид и никелов оксид; 
 • Никеловите метални хидридни модели батерии: Батериите от този вид съдържат никел, литий, калиев хидроксид и никелов оксид; 
 • Никел-цинкови батерии: Съставът на никел-цинковите батерии е от цинк, калиев хидроксид, литий и никелов оксид; 
 • Сребърно-цинковите (кадмиеви) батерии: Те съдържат цинк или кадмий, калиев хидроксид, сребърен оксид; 
 • Литиево-йонни батерии: Литиево-йонните видове батерии са състав от литий и кобалтов оксид.

Това са част от често срещаните батерии, по-специално използвани в превозни средства. Съставът им, който представлява букет от различни метали, част от които силно токсични, е показателен за опасността, който този масов енергиен източник носи. 

Батериите са източник на ценни суровини

Друг важен аспект, свързан с рециклирането на стари и ненужни батерии, е наличието на материалите, съдържащи се в тях. Значителна част от металите, влизащи в състава им, могат да бъдат използвани повторно.

разделно събиране на батерии

Източник на изображение: Canva

Това е жизнено важен фактор за икономията на първични метални суровини. Процесът спомага за пестене на значителни количества енергия, труден и времеемък е, което пък е свързано и със значителни финансови ресурси.

Какво представлява процесът по рециклиране на батерии?

Рециклирането на портативни и автомобилни батерии е промишлен процес, който в отделните предприятия може да бъде различен.

В общия случай преминава през следните основни стъпки:

 • Сортиране на батерии за рециклиране: след разделното им събиране в специализирани контейнери за целта, батериите попадат в предприятие, където се сортират ръчно според типа си; 
 • Раздробяване: поточна линия доставя вече сортираните по вид батерии в дробилка, която извършва процеса по раздробяването им; 
 • Преминаване през магнитна лента: раздробените батерии минават по магнитна лента, която разделя големите елементи от металния корпус на батерията; 
 • Раздробяване и отделяне на желязото: металът се подлага на многократно раздробяване и отделяне на желязото от останалите метални компоненти;
 • Неутрализация: получената смес съдържа електролит, който трябва да бъде неутрализиран; 
 • Хидрометалургична технология: суровините от батериите се разделят на групи от компоненти, които се пакетират отделно. 

Струва си да споменем и някои интересни факти, свързани с рециклирането на компоненти от батерии.

За извличане на кадмий например се прилагат пиро- и хидрометалургични методи. Пирометалургичен метод представлява вакуумната дестилация – дестилация на газообразни съединения на кадмий. В резултат от този процес се образува нискокачествен кадмиев оксид и вторични отпадъци, употребата на които е проблемна.

Популярен хидрометалургичен метод за извличане на кадмий представлява употребата на разтвор на сярна киселина, амоняк и соли. Този метод в известна степен решава проблема, свързан с изхвърлянето на отпадъци със съдържание на кадмий. В същото време отговаря на нуждите на машиностроителната индустрия и металургията за висококачествен кадмиев оксид. 

Чрез сравнително нов метод за рециклиране на батерии твърдите елементи от вътрешната част на батериите се превръщат в прах. По този начин компонентите им са подходящи за обработка посредством различни биологични и химични процеси, в резултат на които се образуват метални йони като цинк, манган и въглеродни йони. 

Защо не трябва да се изхвърлят използваните батерии?

Дори една малка батерия е способна да замърси до около 20 кв. м земя, в случай че бъде изхвърлена нерегламентирано в околната среда. Едно от най-опасните вещества, съдържащи се в батериите е живакът

Той има способността да се натрупва в организмите и да застраши човешкото здраве, пренасяйки се от води и храни, приготвени със замърсени с живак растения или животни. В случай на изгаряне на батерия в инсинератор всички вредни вещества ще бъдат отделени в атмосферния въздух. 

Законният и екологичен начин за справяне с опасни отпадъци от батерии е предаването им в пунктове за събиране на излезли от употреба батерии и акумулатори.

Друг удачен подход е да бъдат изхвърлени в специализирани контейнери за батерии, находящи се на територията на търговски обекти, част от големите вериги, действащи у нас, както и в офиси на мобилни оператори и други, търгуващи с батерии.

Ненужните батерии и акумулатори не бива да попадат в контейнера за общ битов боклук. Оттук те се изхвърлят в депата за битови отпадъци, където се депонират и започват да отделят вредните вещества, съдържащи се в тях. 

Рециклиране на батерии в цял свят

Практиката да се рециклират батерии се използва в цял свят. Уви, количеството рециклирани батерии и акумулатори все още не е достатъчно голям процент. По статистика едва 3% от батериите и акумулаторите се преработват. В много развиващи страни батериите се депонират, вместо да се рециклират. 

В Европа функционират минимум 40 преработвателни предприятия, рециклиращи до около 45% от всички източници на химическа енергия. На територията на ЕС контейнери за използвани батерии има във всички големи магазини и институции.

По отношение на процента нови батерии съществува дял, който да отчита разходите за рециклиране и производство на нови. Купувачите на батерии обаче могат да получат отстъпка, ако предадат старите си и вече ненужни батерии. 

В САЩ отпадъци от батерии могат да бъдат изхвърлени във всеки един магазин, който търгува с такъв тип стоки. Тук отговорността по събиране и обработка на стари батерии и акумулатори е делегирана на продавачите, дистрибуторите и производителите на тези продукти. 

Производителите им следва да финансират всички мерки, свързани с рециклирането им. В САЩ годишно се рециклират до около 60% от старите батерии, от тях 97% са оловно-кисели и между 20% и 40% литиево-йонни. 

В процес на разработка в Япония е най-ефективният начин за рециклиране на батерии. Наличните стари такива до този момент са събирани и се пазят в специализирани складове, отговарящи на всички изисквания за безопасно съхранение на опасни отпадъци.

батерии за рециклиране

Източник на изображение: Canva 

Близо 80% е делът на рециклирани батерии в Австралия. Число, което я нарежда сред страните в света с най-висок процент рециклирани отпадъци. Батериите, които местните фирми не могат да рециклират там, се транспортират до рециклиращи предприятия в Европа. 

Важно е да отбележим, че всички видове батерии произведени в Европа, могат да бъдат рециклирани. За ефективността на процеса е без значение дали батерията е заредена, частично разредена или напълно изтощена. 

Какви са изискванията за рециклиране на батериите?

Третирането на отпадъци от батерии и акумулатори в България се регулира от редица нормативни актове.

 Част от тях включват: 

 • Закон за управление на отпадъците (ЗУО);
 • Наредба за батерии и акумулатори и излезли от употреба батерии и акумулатори (НУБА). 

На европейско ниво важи Европейски регламент за батериите, който е част от Европейския зелен пакт. Изискванията от същия са приложими и у нас, тъй като България е страна членка на ЕС. 

Събирането и управлението на отпадъци от батерии и акумулатори може да се осъществява от фирми, разполагащи със съответните лицензи за третиране на такива отпадъци, каквито например притежава Норд Опасни отпадъци.

Често задавани въпроси

Всички ли батерии могат да се рециклират?

Да, всички отпадъци от батерии и акумулатори, произведени в Европа, подлежат на рециклиране, но само сертифицирани предприятия могат да го извършват.

Опасни отпадъци ли са батериите и акумулаторите?

Отпадъците от негодни за употреба батерии и акумулатори се класифицират като опасни отпадъци, защото при реакция с влага обвивката им корозира, съдържанието им е силно токсично, а при изгаряне отделят не по-малко опасни химични съединения в атмосферата.

Какво да правя със старите батерии и акумулатори? 

Можете да ги предадете в пункт за изкупуване на негодни акумулатори и батерии или да ги изхвърлите в съответните специализирани контейнери за батерии.

В никакъв случай не нарушавайте сами целостта на металната им обвивка, тъй като съдържащите се под нея вещества са изключително опасни.