Опасно ли е замърсяването на почвата с пестициди?

Използването на пестициди за осъществяване на контрол върху вредителите и увеличаване на плодородието на почвите е свързано с немалко рискове, особено ако се прави неконтролирано. 

суха почва, върху която е поникнала трева

Източник на изображение: Canva

Какви видове пестициди има и какво въздействие върху почвата и здравето на хората имат? Как могат да попаднат в почвата и колко опасни могат да бъдат?

Върху тези важни въпроси, свързани с употребата на пестициди в селското стопанство днес, насочваме вниманието ви в следващите редове на статията. 

Видове пестициди и тяхното влияние

Пестицидите се разделят на няколко основни вида според своите екологични и токсикологични характеристики. 

Съобразно въздействието си върху вредителите, срещу които се използват, видовете пестициди са няколко основни.

Сред тях са следните:

  • Фунгициди: използват се в борбата срещу гъби и патогени по растенията. В състава им влизат активни вещества като мед и сяра, а също и желязо, цинк, натрий и бор; 
  • Инсектициди: в зависимост от начина им на действие има контактни, системни, фумиганти и комплексни инсектициди. в тази пестициди влизат широка категория от продукти;
  • Акарициди: използват се в борбата с акари, паяци и кърлежи по растенията и според механизма си на действие също биват контактни, системни, фумиганти и комплексни инсектициди; 
  • Бактерициди: прилагат се за противодействие на бактерии, които пренасят болести по културите; 
  • Зооциди: намират широко приложение в борбата са животински вредители, в т.ч. различни гризачи като домашни и полски мишки, повлека, лалугери и други; 
  • Ратициди: използват се срещу сив и черен плъх;
  • Нематоциди: прилагат се в борбата с растителноядни червеи и нематоди; 
  • Лимациди: използват се срещу охлюви, които могат да унищожат реколтата в оранжерии; 
  • Хербициди: използването на хербициди действа върху плевелната растителност в посевите, като се разделят на две основни групи:  тотални хербициди и такива с избирателно действие спрямо растението.

Защо пестицидите са опасни за почвата и околната среда?

Пестицидите вредят на околната среда и могат да попаднат в организма на човека с приемната от него храна.  Използването на пестициди в областта на земеделието води до замърсяване на почвите в дългосрочен план. 

Причината е, че те се задържат в почвите за продължителен период от време. В значителни количества те преминават в подземните води и по този начин заплашват и водните екосистеми. 

Част от тях могат да бъдат токсични за редица важни микроорганизми, които влияят върху почвеното плодородие и разлагането на органични материи. 

Освен на почвата и водите в нея, пестицидите представляват заплаха и за водните басейни като реки и езера, водейки до замърсяване на водата. По този начин влияят негативно върху водната флора и фауна. 

Освен това пестицидите заплашват биоразнообразието. Селективните видове пестициди убиват точно определени вредители, но и полезни насекоми, птици и други представители на животинския свят.

табела "внимание, пестициди"

Източник на изображение: Canva

Замърсявайки почвите и водите, наред с населяващите ги растителни, животински видове и микроорганизми, пестицидите може да се акумулират в хранителните вериги. Това става като растенията се третират с пестициди, които попадат във всички живи организми, включително и в нашето тяло. 

Начини на замърсяване на почвата с пестициди

Основният начин за замърсяване на почвата с токсични химикали от пестициди е широкото им приложение в областта на земеделието. Използването им тук често е наложително с оглед увеличаване на производителността от отделните култури и предпазването им от различни вредители. Употребата им обаче носи и редица отрицателни ефекти. 

За съжаление практиката да се използват пестициди за защита на растенията и гарантиране на плодородието им не са единственият източник на замърсяване на почвата. 

Лошото управление на отпадъците, в т.ч. и на опасни отпадъци от промишлеността и бита са причина за над една трета от замърсяванията ѝ. 

изхвърлени отпадъци в нивите

Източник на изображение: Canva

Това е не само местен, а и глобален проблем, защото въздухът и водата са преносители на азотни съединения, микропластмасови частици и други замърсители.

Днес дори високи върхове или изключително отдалечените плажове биват замърсени, което е показателно за наличието и сериозността на проблема със замърсяването. 

Какъв е дълготрайният ефект на пестицидите върху почвата?

Една част от замърсителите се разпадат в почвите и водите, други обаче остават там завинаги. Макар изследвани дълго, рисковете, свързани с различните им химически съединения не са известни в цялост. 

Данните обаче са категорични. Замърсяването на почвите с пестициди има дълготраен негативен ефект върху биоразнообразието, човешкото здраве и това на екосистемите. 

В интензивното земеделие например се прибягва до употреба на изкуствени торове. Тъй като свойствата на почвата се губят в резултат на усилената ѝ обработка с пестициди, те дават допълнителни хранителни вещества на растенията. 

Културите, от своя страна, невинаги успяват да поемат цялото количество изкуствени торове, а в резултат на това се образува азотен излишък. Последният попада в реки, езера и други. 

излишък от пестициди

Източник на изображение: Canva

От тук процесът продължава своето негативно влияние върху околната среда. Азотният излишък води до прекомерно развитие на водораслите, което от своя страна води до намаляването на кислорода във водите, а това застрашава растителните и животински видове, населяващи тези екосистеми. 

В лозя и овощни градини широко се употребява мед като фунгицид. Мед се добавя и във фуражите за животните. Впоследствие, при наторяване с оборски тор върху пасища, полета зърно, домашни градини и други земеделски земи, медта се разпространява. 

Кадмият – един от силно токсичните тежки метали познат днес пък се среща в минералните фосфорни торове.

Органичните торове, утайките от пречистване на отпадъчни води, оборската тор, компоста и други биологични отпадъци въвеждат тежки метали в почвите и водите, които се натрупват. 

Как да се справим със замърсяването на почвата с пестициди?

За намаляване на замърсяването с пестициди в земеделието се говори от години и се прилагат различни мерки по отношение на контролираната им употреба. Трудно е да кажем колко успешни са те. 

За запазване на флората и фауната чисти, в т.ч. и на общественото здраве е нужно да се следват стриктни правила при използване на пестициди в земеделската практика.

трактор обработва градина

Източник на изображение: Canva

На национално ниво, както и в рамките на ЕС се използва набор от инструменти и се влагат средства за възстановяване и ограничаване на отпадъците от пестициди. 

Не е малък процентът от замърсени територии обаче, които са извън обсега на дейностите, свързани с третиране срещу замърсяването. 

Често задавани въпроси

Могат ли пестицидите да са опасни за човешкото здраве? 

Да, когато се използват пестициди за третиране на растенията и почвите, това може да доведе до замърсяване на хранителни продукти от земеделските култури, животинска храна и други. Консумирани от човека, те попадат в организма му. 

Може ли да бъде спряна употребата на пестициди в земеделието? 

Това зависи от регулаторните мерки и тези за контрол, прилагани от страна на държавата по отношение на употребата на някои от силно токсичните пестициди.

Почвата ли е най-замърсена с пестициди? 

Да, защото почвата е зоната, която се третира най-масово с пестициди, но те могат да увредят още подпочвените и повърхностни води, да попаднат в храната ни. Риск от замърсяване има и в организмите на животните, които консумираме като месни продукти.