Рециклиране на пластмаса и нейният отпечатък върху природата

Днес използваме пластмасови еднократни продукти всеки ден. Пластмасата е толкова силно застъпена в начина ни на живот, че дори рядко я забелязваме. Един от належащите въпроси на съвремието неслучайно е свързан с пластмасовото замърсяване на околната среда.

пластмасови отпадъци

Източник на изображение: Canva

Този лек и удобен за използване продукт бързо успя да се превърне в сериозна екологична заплаха. Той включва продукти като прибори за еднократна употреба, включително чаши, бутилки за вода и други напитки, торбички и много други. Производството на пластмаса днес буквално поставя под въпрос оцеляването на планетата.

Пластмасите са най-често срещаният отпадък в морета и океани и всяка минута ежедневно във водните басейни попадат около 15 тона пластмасови отпадъци.

Този тревожен факт извежда на преден план темата за рециклиране на опасните отпадъци и неопасни такива, включително и пластмасата и влиянието ѝ върху околната среда. Точно затова в тази статия се фокусираме върху темата за рециклиране на пластмаса.

Трябва ли да рециклираме пластмасата?

Не просто трябва, рециклирането на пластмаса е задължително, за да може съвремието ни да успее да се справи с този глобален екологичен проблем.

Днес са познати повече от 10 000 вида пластмаси, които са навсякъде около нас. Срещаме ги под формата на различни изделия, които в един момент неминуемо се превръщат в отпадъци. Годишното производство на пластмаси в световен план възлиза на 260 млн. тона. Какво да правим с толкова много пластмасов боклук?

кошове за разделно събиране с цел рециклиране на пластмаса

Източник на изображение: Canva

Истината е, че вариантите за справяне с проблема не са много. Пластмасата може да се депонира в сметищата и по този начин да увеличава дела на и без това немалкото боклуци, които завършват там. Сметищата обаче не са безграничен ресурс.

Друг вариант е да се изгорят. Отново не особено екологичен метод, който е свързан със сериозно замърсяване на въздуха. Оттук бихме могли да стигнем до извода, че най-оптималният вариант за справяне с пластмасовите отпадъци остава рециклирането им. Защо да увеличаваме дела на пластмасовите отпадъци в сметищата и да ги горим, след като днес те могат да се рециклират успешно?

Какво влияние оказва на околната среда?

Широката гама от пластмасови изделия, използвани постоянно от хората по много и по различни поводи, се произвеждат от петрол. Изключително ценна суровина, която не е неизчерпаема. Добивът и преработката ѝ, от своя страна, са свързани с потребление на други ресурси.

При производството на пластмаси се използват ресурси като води, енергия, почви и т.н. Трябва да споменем и замърсяването, което произтича още на етап добив на суровия петрол за производството на пластмаса.

Пластмасите много бързо се превръщат в отпадъци. Причината за това са еднократните торбички, чаши, бутилки, кутии, прибори и опаковки за храна, а и много, много други продукти, които хората днес потребяват. Замърсяват реките, моретата и океаните и по този начин създават риск за животинските и растителни видове, чиито естествените местообитания са водите. 

замърсен воден басейн с пластмасови отпадъци

Източник на изображение: Canva

Попаднали някъде в околната среда, пластмасите на практика никога няма да се разградят. Поне не в рамките на нашия живот, този на децата ни, а дори и на техните деца. Те ще останат там и ще продължават да бъдат причина за почвено и водно замърсяване и дори смърт за редица животински видове, които се оплитат в тях или ги поглъщат. 

Пластмасовите изделия отделят различни токсични химикали, щом влязат в контакт с почвата, въздуха и течности. По този начин те също допринасят за замърсяването на почвените и водните ресурси. Негативното им въздействие върху екосистемите и биоразнообразието на планетата им е дълготрайно.

За да се избегнат рисковете, свързани с глобалното замърсяване с пластмасови отпадъци, те трябва да се събират разделно, а след това – да се рециклират. По този начин могат да се произведат нови продукти от рециклирана пластмаса, чиито свойства и качества са не по-малко стойностни.

Как да разберем кой вид пластмаса може да се рециклира? Символи и тяхното значение

По отношение на това до колко могат да се рециклират, пластмасите се делят на такива, които могат да бъдат рециклирани и такива, които не могат да се преработват. За последните вариантът е контролирано изгаряне с цел оползотворяване или пък депониране на сметищата.

контейнер с пластмасови бутилки

Източник на изображение: Canva

За да разберем обаче кой вид пластмаса подлежи на рециклиране и кой не, трябва да познаваме индикаторите за състава им. Това е ключово и за тяхното разделно събиране, ефективното групиране на пластмасови отпадъци и последващото им рециклиране. 

Както знаем, има своето значение знака за рециклиране, както и различни разновидности. Това се отнася и до обозначаването на пластмасовите отпадъци,

За да се обозначи типът пластмаса, годна за рециклиране, се използва добре познатият знак – триъгълник, в който има номер (от 1 до 7), а под него с буквен код се обозначава типът материал. Цифрата в триъгълника обозначава типа пластмаса, от който е изработен продукта и/или опаковката. 

Тук ще представим основните видове пластмаси, от които се изработват различните пластмасови изделия днес: 

  • PET/PETE полиетилен терефталат – от такъв тип пластмаси се изработват бутилки за вода, безалкохолни газирани напитки и други; 
  • HDPE/Полиетилен с висока плътност – намира приложение в направата на варели за нуждите на химическата промишленост, някои видове играчки, еднократни и домакински прибори, опаковки за храна и други; 
  • PVC поливинилхлорид – използва се за рамки на прозорци и врати (алуминиева дограма), различни видове ВиК тръби, пластмасови медицински изделия, кръвни банки, изолации за кабели, различни подови настилки и редица подобни; 
  • LDPE полиетилен с ниска плътност – различни видове меки бутилки и еднократни прибори, найлонови торбички, чували, общи опаковки, водни и/или газови тръби и други; 
  • PP полипропилен – от него се правят кофи, каси, медицински принадлежности, перални барабани, капачки на бутилки, кутии за батерии и други; 
  • PS полистирен – използва се за играчки и твърди пластмасови опаковки, хладилни и/или фризерни тави и кутии, козметични опаковки и други. 

Това са едни от най-често срещаните видове пластмаси, използвани широко в наши дни, които могат да бъдат рециклирани. 

Често задавани въпроси

Как се рециклира пластмаса? 

Процесът на рециклиране на пластмаса се осъществява в няколко стъпки: събиране на отпадъци от пластмаса в контейнери за разделно събиране, транспортиране до обекти, в които се осъществява сортиране на отпадъците по видове пластмаса, и рециклиране на пластмасата чрез група от дейности (раздробяване, агломерация, екструдиране, пелетизация, формоване и други).

Защо е важно да се рециклират пластмасовите отпадъци? 

Пластмасовите отпадъци се явяват сериозен еколлогичен проблем. Рециклирането е най-ефективният начин за намаляване на дела на отпадъците от пластмаси, генерирани в наши дни. Рециклираната пластмаса е здрава, устойчива и безопасна за употреба.

Как мога да допринеса за ефективното рециклиране на пластмасата и намаляване на вредите ѝ? 

Изхвърляйте пластмасовите си отпадъци разделно в наличните за целта цветни контейнери. Стремете се да употребявате колкото може по-малко пластмасови изделия и торбички, като ги замените с такива за многократна употреба.