Рециклиране на метали – всичко, което трябва да знаем

Днес, когато светът е изправен пред предизвикателството да пести ресурси и да осигури максимална защита и опазване на околната среда, рециклирането на опасни отпадъци и неопасни такива се явява ключова стъпка. В таза графа включваме и рециклирането на метали.

Рециклиране на метали – всичко, което трябва да знаем

Източник на изображение: Canva

В процеса на установяване на устойчиво развитие, който целѝ намаляване на употребата на изкопаеми ресурси и отделяне на вредни газове в атмосферата, рециклирането на черни и цветни метали има своята важна роля. 

Именно затова предстои да разберем всичко за рециклирането на метали – от това как се извършва, кои метали се рециклират, защо се прави и какви са регулациите за тази дейност – всичко това обобщаваме в следващите редове на статията. 

Какво е рециклиране на метали?

Най-общо казано, процесът може да се определи като съвкупността от дейности, извършвани с цел събиране и преработка на ненужни и непотребни метални отпадъци в нова, годна за употреба суровина. 

Металните отпадъци всъщност могат да бъдат много ценен източник на вторични суровини, чиито свойства и качества не се различават от материалите, произведени от първичния добив на суровини. 

За да бъде процесът по рециклиране на метали успешен, у нас, а и в глобален план, са се утвърдили и се прилагат системи за разделно събиране, сортиране и последваща преработка на отпадъчни металните суровини.

Защо се извършва рециклиране на метали?

Рециклирането на метали се извършва с цел получаване на нови метални суровини, които се използват за производство на различни продукти. Това най-често са метални заготовки, които могат да бъдат допълнително обработвани за направата на нови изделия от метал и продукти

Рециклиране на метали – всичко, което трябва да знаем

Източник на изображение: Canva

Посредством рециклирането на метали спомагаме за намаляване на количеството отпадъци, които се депонират в сметищата. От друга страна, по този начин се осигурява суровина за производството на продукти от метали – нови и качествени, годни за всякакъв тип употреба. 

Освен чисто екологични, ползите от повторната им употреба са и икономически. Металите са ценен, но същевременно – изчерпаем ресурс. Рециклирането на метални отпадъци от черни метали, а още повече на цветни такива допринася за пестенето на енергийни разходи, свързани с добив на първични метални ресурси. 

Изчислява се, че чрез преработка на метали се спестява до 95% енергия в сравнение с добива на ресурси и производство на нови метални продукти от първичен произход. 

Нещо повече – този процес е свързан с употреба на значителни количества вода, въздушно замърсяване и други негативни последици за околната среда.

Кои видове метали могат да се рециклират?

На рециклиране могат да бъдат подложени почти всички метали, използвани в индустриите днес. Най-общо те биват категоризиране в две големи групи – черни и цветни метали.

Най-често срещните черни метали са метали като желязо, чугун, стомана и други. Рециклирането на металите на стомана и други подобни видове е свързано с редица ползи за околната среда и икономиката, за които споменахме по-горе. 

Рециклиране на метали – всичко, което трябва да знаем

Източник на изображение: Canva

Макар и не толкова масово, не по-малко важно е рециклирането на метали, които поради състава и свойствата си са определяни като изключително ценни. В групата на цветните се категоризират метали от алуминий, мед, олово и благородни метали като злато, сребро, платина и други. Никелът също е част от цветните метали, макар че по състава и свойства е по-скоро черен метал.

Съдържат ли опасни вещества различните видове метали?

Някои метални отпадъци имат свойствата да корозират в резултат на естествените природни процеси: при контакт с вода, почва и въздух. Когато попаднат в околната среда и започнат да корозират, те отделят вредни вещества в почвите. Могат да замърсят и водите.

Това ги прави опасни за природата и ресурсите ѝ, които употребяваме ежедневно по един или друг начин. Освен че крият толкова рискове, при изхвърлянето им нерегламентирано се пропускат и множество ползи. 

Какъв е процесът по рециклиране на метали?

Процесът по рециклиране на метали може да бъде представен в няколко стъпки. Те вкключват събиране, сортиране, рязане, уплътняване и претопяването им. Предварителното сортиране на отпадъците от метали (метален скрап) има определяща роля за последващото извличане на максимални ползи от процеса. 

Рециклиране на метали – всичко, което трябва да знаем

Източник на изображение: Canva

Събирането на метали за рециклиране се извършва от пунктове за вторични суровини. Такива се поддържат от специализирани фирми, чиито обекти са разположени из цялата страна. В тях потребителите могат да предадат метални отпадъци срещу заплащане на килограм.

Фирми като Норд Опасни отпадъци и други, занимаващи се с управление на опасни отпадъци, извършват целия спектър от услуги, свързани с третирането на метали.

Те ги изкупуват, сортират и транспортират до рециклиращи предприятия за обработка. Тук различните метали се претопяват и оформят в нови метални заготовки, които се продават като ресурси за изработка на метални изделия.

Регулации и наредби за рециклиране на метали

Рециклирането на метали е доказано най-ефективният метод за справяне с проблема с тези а и други отпадъци – пластмаси, хартия и т.н. В този ред на мисли, у нас, в Европа и по света има установени законови рамки, свързани с екологичното им и законово третиране. 

Като държава членка на ЕС, България следва да изпълнява екологичните и законови регулации на Европейския съюз, свързани с търговия на черни и цветни метали, а и рециклирането им.

Тук е важно да споменем някои законови регулации, сред които са следните:

  • Закон за опазване на околната среда (ЗООС) – урежда различни аспекти, свързани с опазването на околната среда и природата, събиране, обработка и рециклиране на различни отпадъци, в т.ч. и на метали; 
  • Закон за управление на отпадъците (ЗУО) – действа на територията на България и има за цел да регулира дейностите, свързани с управление на отпадъци от всякакъв тип, като не изключва и металните отпадъци; 
  • Национална програма за управление на отпадъци (НПУО) – в нея са включени стратегически цели и мерки за управление на отпадъците в България; 
  • Регламенти и директиви на ЕС за отпадъците – тук са различните актове на ЕС, които страната ни следва да прилага пряко или да инкорпорира в националното законодателство.

Законово бяха наложени и промени в номенклатурата на отпадъците, за да се класифицират същите по унифицирани правила, важащи за всички търговци на черни и цветни метали. 

В България действа и Наредба за реда на извършване на търговия с отпадъци от черни и цветни метали, която е приета от Министерския съвет. Тя задължава лицата, извършващи търговия с отпадъци, да бъдат регистрирани по Търговския закон, както и да разполагат с лиценз за осъществяване на тази си дейност. 

Рециклиране на метали – всичко, което трябва да знаем

Източник на изображение: Canva

Лицата трябва да имат площадки, в които да събират предадените отпадъци от черни и цветни метали. Всяка площадка се вписва в регистър, а дейността ѝ подлежи на регулярна отчетност и мониторинг от страна на контролните органи. 

За физическите лица, които търгуват с черни и цветни метали, в регистъра се вписват личните им данни, вида и стойността на металите, както и данни за количеството и произхода им. Те попълват и декларация за продажба на черни и цветни метали от битов произход. 

Често задавани въпроси

Какво е рециклиране на метали? 

Рециклиране на метали е процесът по събиране, сортиране и предаване за рециклиране на черни и цветни метали. В рециклиращите съоръжения и инсталации металът се претопява, след което се преработва във форма на различни заготовки от рециклирани материали. 

Защо е важно да се рециклират металите?

Защото по този начин се пестят редица ценни ресурси за добива на нови първични суровини. Спестяват се енергийни и водни ресурси. Това носи и много икономически ползи. 

Къде мога да предам метални отпадъци за рециклиране? 

Предаването се извършва в депата за изкупуване на вторични суровини на черни и цветни метали, находящи се на територията на цялата страна. Те се администрират от различни фирми за управление на отпадъци и понякога предлагат и собствен превоз.