Рециклиране на дървесни отпадъци

Дървесните отпадъци са тези, които включват отпадни продукти от дърво. В това число влизат материали и части от мебели и редица други предмети, намиращи приложение в бита ни, но станали непотребни. 

дървесен отпадък

Източник на изображение: Canva

В даден момент се стига до образуването на оттпадъци от дърво. Това най-често се дължи на естествените амортизационни процеси, смяната на мебелите у дома, в офиса, при строително-ремонтни дейности и много други.

От хилядолетия насам производството и употребата на дървесина са неразривно свързани с дейността на хората и индустриите в различни области.

Рециклирането на дървени отпадъци носи немалко ползи за околната среда и устойчивото развитие. Именно затова насочваме вниманието ви към този вид рециклиране на опасни отпадъци, и разбира се, неопасни такива.

Видове дървесни отпадъци

Дървените отпадъци се категоризират в различни подгрупи в зависимост от произхода им.

Най-често срещаните сред тези отпадъци са:

 • Дървени строителни материали – образуват се при строително-ремонти или разрушителни дейности на сгради, къщи и т.н. Това могат да бъдат дъски, греди, дървени плоскости, кофражни елементи и други;
 • Дървени палета, кутии от дърво и други отпадъци от опаковки, изработени от дървен материал; 
 • Отпадъци от дейността на дървообработващата и мебелна промишленост – всички остатъчни материали (трески, стърготини и други) от обработката на дърво, включително за направата на мебели и друг тип дървени изделия; 
 • Дървесни отпадъци от поддръжката на храсти и растителност – клони, стволове, кора, остатъци от рязане на дърва за огрев или обработка на първичен дървен материал за различни нужди; 
 • Амортизирали мебели и други дървени предмети, използвани най-вече в офиса и бита, които са счупени или вече ненужни. 

Разбира се, този списък с отпадъци от дървесина далеч не е изчерпателен, защото дървеният материал намира широко приложение в наши дни.

различен вид дървесни отпадъци на сметище

Източник на изображение: Canva

Добрата новина е, че дървесните отпадъци могат да се рециклират, при това – напълно. И дори и да не бъдат превърнати в нови ресурси за производство на мебели и изделия от дърво, те могат да се използват като гориво за отопление

Опасни ли са дървесните отпадъци за околната среда? 

В общия случай дървесните отпадъци не са опасни. Това важи в случаите, в които не са били допълнително замърсени с опасни отпадъци. Пример за вреден за природата остатък са дървените релси, които се използват при изграждането на железопътни пътища.

В резултат на експлоатацията си те биват напоени с нафта и други горива, мазочни течности, които се използват при поддръжката на локомотиви и вагонни композиции. При този тип употреба дървените траверси се превръщат в отпадъци, които могат да бъдат опасни, ако не се третират правилно. 

камион изсипва дървен отпадък

Източник на изображение: Canva

В случай че дървените материали са замърсени с вещества, това ще повлияе върху процеса на рециклиране и преработка на дървесината и влошава качеството на крайните ресурси. 

Когато става въпрос за вреда от дървесните отпадъци, обикновено се имат предвид пропуснатите ползи от тяхното рециклиране или повторна употреба с други цели. Такива например се постигат при изгарянето на дървесни остатъци с цел пестене на енергия за отопление и захранване на производствени мощности. 

Могат ли да се рециклират дървесните отпадъци? 

Дървесните отпадъци могат да бъдат рециклирани посредством утвърдени технологии за преработка на материала и последващото му влагане в нови изделия. 

Съществуват и полезни практики за оползотворяване на непотребата дървесина, с помощта на които се постигат редица цели, свързани с опазването на околната среда.

Повече за това защо е важно да рециклираме дървесните отпадъци, споделяме в следващите редове. 

Какви са изискванията за рециклиране на дървесни отпадъци

Рециклирането на дървесните отпадъци преминава през няколко етапа, които могат да се различават в известна степен поради типа отпадък и вида крайни ресурси.

И все пак процесът включва следните основни стъпки:

 • Събиране и сортиране – тъй като отпадъците от дърво идват от различни източници, е важно те да се сортират по вид и качество на материала. По този начин се извличат максимално ползите от последващото им рециклиране; 
 • Окачествяване и обработка – на този етап негодните за употреба части от отпадъците се премахват, за да продължи обработката на качествените сред тях; 
 • Раздробяване и нарязване – тук елементите се раздробяват на малки частици (трески, стърготини и т.н.), за да може материалът да продължи преработката си; 
 • Употреба на новите ресурси в производство и/или за генериране на енергия – дървеният материал намира различно приложение за направата на нови материали, а някои от тях могат да се използват като пелети за отопление, гориво в производствени мощности и други. 
дървесен отпадък, който се рециклира

Източник на изображение: Canva

Рециклирането на дървесни отпадъци спомага за намаляване на замърсяването. Представлява и важна стъпка за ефективно опазване на околната среда и природата и пестенето на енергийни ресурси.

Защо е важно да рециклираме дървесните отпадъци?

Няколко са причините, поради които дейностите по събиране и рециклиране на дървесни отпадъци са важни.

Най-ключовите сред тях са:

 • Пестят се природни ресурси – с употребата на рециклирани дървесни отпадъци се намалява необходимостта от изсичане на горите за добив на дървесина; 
 • Повторна употреба на отпадъците от дървесина – бивайки използвани за производството на нови продукти (в предприятия, в които директно се горят, и мебелната промишленост), се пестят енергия и ресурси; 
 • Намаляване на замърсяването – благодарение на употребата на рециклирани суровини се намалява замърсяването на околната среда; 
 • Намаляване на количествата отпадъци в сметищата, в които се депонират. 
дървесни отпадъци

Източник на изображение: Canva

Отпадъците от дървесина намират широко приложение след преработката им от рециклиращите предприятия.

Най-често се използват за: 

 • Производството на дървесни плочи след специфичната им преработка в стърготини, които слижат за направата на нови мебели и дървени продукти; 
 • Дървесни пелети – пресовани дървесни отпадъци, които могат да се използват за отопление и генериране на енергия в електроцентрали, използващи биомаса; 
 • Направата на дървени палети, използвани масово за транспорт и съхранение на стоки; 
 • Паркет и подови настилки от дърво – използването на отпадъците и преработката им ги прави годни за направата на нови паркетни плоскости за качествени подови покрития.

Всичко това доказва, че пътят към устойчиво използване на ресурсите е ключов за това да живеем в по-чиста и зелена околна среда. А примерите по-горе са само малка извадка за това защо е важно.

Ефективното управление на опасните отпадъци и тези, които не са, е ключова задача най-вече на малките и големи предприятия, генериращи такъв тип отпадък.

Често задавани въпроси

Какво представляват дървесните отпадъци? 

Дървесните отпадъци представляват материали и/или части от мебели и други изделия от дърво и растителност, които са непотребни. Те се превръщат в отпадък, който може да се рециклира.

Рециклируеми ли са дървените отпадъци? 

Да, дървесните отпадъци са рециклируеми на 100%, независимо от вида и/или свойствата си. Това е постижимо благодарение на специализираните методи, с които си служат модерните компании за преработка на отпадъци.

Защо е важно да рециклираме дървесните отпадъци? 

По този начин пестим природни ресурси и енергия, спомагаме за намаляване на въглеродния отпечатък и изграждаме устойчиви практики по отношение на грижата за планетата.