Видове батерии, които могат да се рециклират

В ерата на технологиите батериите намират широко приложение и играят ключова роля в ежедневието ни. Без значение дали използваме мобилните си устройства, различни уреди у дома и в офиса, различни типове дистанционни, електрически превозни средства и много други джаджи, те неотменно присъстват в живота ни.

видове батерии, които могат да се рециклират

Източник на изображение: Canva

Истината е, че рано или късно, независимо дали са презареждащи се или еднократни, в даден момент експлоатационният им живот приключва. Тогава те се превръща в отпадъци, които на вид са малки и безобидни, но всъщност те могат да се класифицират като опасен отпадък и да представляват сериозна екологична заплаха

Именно затова е от съществено значение да се говори повече за рециклирането на опасни отпадъци, и разбира се, неопасни такива.

В следващите редове на тази статия ще се фокусираме именно върху различните видове батерии, които могат да се рециклират. И още – ще представим технологиите за рециклиране на различните типове – литиево-йонни батерии, алкални, акумулаторни батерии и други. 

Цялата тази информация би ни била от изключителна полза да осъзнаем значението на правилното управление на опасните отпадъци от батерии, както и ползите от рециклирането им. Ангажирането с този все по-актуален въпрос днес стои в основата за изграждане на едно по-устойчиво и зелено бъдеще.

Какви видове батерии могат да се рециклират?

В наши дни се произвеждат и употребяват наистина широка гама от батерии, които могат да бъдат класифицирани в две основни групи.

Те са следните: 

 • Индустриални (промишлени) батерии и акумулатори – такива, които се използват за различни промишлени процеси; 
 • Портативни батерии – всички видове батерии, използвани главно от домакинствата. 

Независимо дали става въпрос за излезли от употреба батерии и акумулатори за индустриални нужди (автомобилни и други), или за портативни батерии, трябва да отбележим, че те могат да бъдат рециклирани

Следва да разгледаме едни от най-често срещаните и респективно – събирани и предадени за рециклиране батерии у нас.

Литиеви батерии 

Литиевите батерии, познати още като литиево-метални се отличават с дълъг експлоатационен живот и по-голям капацитет в сравнение с други. Те не трябва да се бъркат с литиево-йонна батерия (Li-ion) и литиево-полимерна (Li-Pol), които се презареждат.

Литиево-йонни батерии 

Литиево-йонните батерии се отличават с висока енергийна плътност, което ги прави широко използвани за захранване на голяма група от продукти. На литиево-йонни батерии разчитат различни електрически инструменти, уреди за медицински нужди, електрически превозни средства и много други.

литиео-йонни батерии за рециклиране

Източник на изображение: Canva

Литиево-полимерни батерии

Различава се от литиево-йонната батерия по това, че вместо течен електролит използва гелообразен полимер. Електронни устройства като мобилни телефони и други смарт джаджи използват заряда именно на такъв тип батерии. 

Алкални батерии

В световен мащаб повече от видовете батерии, които се произвеждат, са именно алкални. В света годишно се изработват около 10 милиарда алкални батерии, а в САЩ възлизат на 80% от производството им.

Близо половината от пазара с всички батерии в Европа са алкални (47%), почти толкова (46%) е производството им и в Япония. С алкална батерия се захранват устройства като MP3 плеъри, фотоапарати, някои играчки и осветителни тела, както и много други. 

Още много видове батерии, за които рециклирането може да бъде успешно, следва да бъдат споменати тук.

В тази графа включваме и следните видове:

 • Въздушно-кисели батерии; 
 • Оловно-кисели батерии; 
 • Мокел-кадмиеви батерии; 
 • Акумулаторни батерии; 
 • Батерии със сребърен оксид и много други. 

Всички те биха могли да бъдат рециклирани, стига да се спазват съответните правила и процеси, така че да се гарантира безопасност.

Има ли специфични изисквания за рециклиране на всеки вид батерии?

Безспорно има много видове батерии, които се произвеждат в наши дни. Логично тук възниква въпросът има ли специфични изисквания за рециклиране на батерията от автомобил например и тази, използвана в дистанционното у дома. 

кош за изхвърляне на различни видове батерии за рециклиране

Източник на изображение: Canva

Едно от основните правила за рециклирането им е пряко свързано с правилното им сортиране. Не може всички батерии да се вземат накуп и да бъдат предадени за рециклиране, преди да бъдат предварително сортирани. 

Така например автомобилните батерии са с различен обхват и с различни параметри по отношение на размер, външен вид, цикъл на презареждане, напрежение, капацитет и срок на годност, както и химически състав. Едно от най-важните неща е именно това, че различните батерии имат и различен състав на химикали в своята вътрешност. 

Как се рециклират различните видове батерии?

У нас, а и в света, се осъществява промишлено рециклиране на портативни батерии и индустриални батерии и акумулатори.

Рециклирането им е процес по възстановяване и използване на материалите, вложени в направата на батериите. В резултат на същия металите се извличат от тях с цел да бъдат използвани отново в производството на други продукти. 

Част от спецификите при различните видове ще разгледаме по-подробно тук, но преди това си струва да споменем основните стъпки, по които се осъществява процесът като цяло.

Процесът включва:

 • Разделно събиране на батериите, след което подлежат на ръчно сортиране – на този етап те се разпределят на отпадъчни батерии по тип;
 • Раздробяване на батериите на дробилка, а след това тази маса попада върху магнитна лента, която да раздели големите елементи от металните им корпуси; 
 • Останалата част от масата метали се раздробява многократно и се отделя желязото от нея; 
 • Следва неутрализиране на електролита, който се съдържа в рециклираната маса; 
 • Прилага се т.нар. хидрометалургична технология, която разделя суровината на отделни компоненти, които се пакетират.

Към днешна дата няма напълно екологосъобразна и рентабилна технология, по която излезлите от употреба батерии и акумулатори да се превърнат в продукти с високо качество. Какво имаме предвид? Нека видим.

Рециклирането на батерии – трудно и с много недостатъци, но единствен вариант 

При извличане на кадмий от стари батерии например се прилагат два вида методи – пирометалургични и хидрометалургични. Вакуумната дестилация е най-рзпространеният процес при пирометалургичните методи, който резултира в производство на нискокачествен кадмиев оксид и вторични отпадъци, чието използване в други отрасли е трудно постижимо.

Употребата на разтвори на сярна киселина, амоняк и соли е популярен хидрометалургичен метод за третиране на отпадъци от батерии, който пък няма потенциал за решаване на проблемите, свързани с опазването на околната среда.

различни видове батерии за рециклиране

Източник на изображение: Canva

Същественият недостатък е, че употребата на сярна киселина, например, е свързана с ниска степен на извличане на кадмий и пораждането на технологични трудности, свързани с пречистването на промишлените разтвори. Използването на амоняк, от друга страна, е ограничено поради летливостта и трудното му регенериране

Рециклирането на батерии, макар и трудоемко и свързано с немалко недостатъци, е единствената алтернатива за справяне с огромното количество отпадъци от батерии, генерирани днес. Тук трябва да споменем, че всички видове батерии, произведени в Европа, са рециклируеми. Без значение дали са акумулаторни или не, дали батерията е заредена напълно, частично заредена или е напълно изтощена.

Как помагаме на околната среда като рециклираме батериите? 

С оглед по-голяма мобилност и удобство при употребата на ред съвременни технологични устройства, вместо на ток или друго захранване, много уреди и различни джаджи се проектират за употреба именно с батерии. Това е чудесно, но рядко се замисляме за вредите, до които тази масова употреба води. 

Всяка батерия е потенциален източник на опасни вещества, които могат да бъдат отделени в почвите, водите или въздуха, ако не се третират правилно. Дори малка и на вид безобидна батерия от часовник например носи риск за околната среда и общественото здраве.

батерия, изхвърлена в околната среда

Източник на изображение: Canva

В състава на батериите влизат различни материали, някои от които са силно токсични химически елементи и тежки метали като олово, кадмий, никел, живак, алкали и много други. Вредите, нанесени от тези химикали върху околната среда и човешкото здраве, не бива да се подценяват. 

Веществата, които се извличат от батерии за какво ли не в нашето ежедневие – графитни, цинкови, манганови соли и други, – могат да бъдат използвани впоследствие за направата на нови батерии. Но не само: приложение намират и в отрасли като фармацевтичната промишленост например. 

Събирането и предаването за рециклиране на всички видове батерии и акумулатори, използвани днес, представлява критичен момент. В ЕС този начин на третиране на излезлите от употреба батерии и акумулатори е задължителен, в много страни по света – също. Това далеч не е случайно, предвид негативните последици, до които могат да доведат за планетата ни.

Често задавани въпроси

Всички ли батерии могат да бъдат рециклирани? 

Да, каквато и да е батерия, излязла от употреба, без оглед на размер и капацитет, може да се използва повторно под формата на ценни метали и химически суровини.

Опасно ли е за хората и околната среда изхвърлянето на батерии в контейнера и/или в природата?

Да, защото в батериите се съдържат редица тежки метали и токсични химикали, които могат да замърсят водите, почвите и въздуха, а от тук – да застрашат и здравето на хората. 

Защо е важно батериите да се рециклират? 

Защото те могат да бъдат източник на ценни суровини като олово, мед, кадмий, алуминий и други, които могат да бъдат вложени в производството повторно. Това е и начинът за събиране на опасните батерии, за да не попадат те на общите сметища, където токсичните елементи, оставайки нетретирани, ще замърсят пагубно природата.