Рециклиране на гуми – защо да го направим?

Рециклирането на излезлите от употреба гуми от различни МПС – та предвижда преработката им до ресурси, които са годни за повторна употреба и влагане в производство на нови гуми или пък в други изделия.

Стари гуми на скалд

Източник на изображение: Canva

Повече за това как се рециклират излезли от употреба гуми, какви регулации и изисквания има за тези отпадъци и защо рециклирането им е толкова важно, разказваме в статията тук.

Вредни ли са гумите за околната среда?

Старите автомобилни гуми (и не само) представляват отпадък, който с бързите темпове на развитие на автомобилната индустрия в наши дни, става все по-масов. В Европа например само в рамките на година се образуват приблизително 20 млн. тона стари гуми.

Гумите не подлежат на естествено разлагане в природата, откъдето идва и проблемът с тях, свързан с екологичното замърсяване, което предизвикват.

Не по-малък проблем представлява и тяхното неконтролирано изгаряне. Горенето им в неспециализирани инсталации с цел оползотворяване в атмосферата е свързано с отделянето на вредни газове.

Сметище за стари гуми

Източник на изображение: Canva

В същото време гумите могат да бъдат източник на ценни ресурси, но само и единствено когато се предадат на фирма за управление на отпадъци, а от там те да бъдат предадени за рециклиране.

Какво включва процесът на рециклиране на гуми?

Дейностите с управление на отпадъци с излезли от употреба гуми включват събиране, транспортиране и рециклиране. Тук ще разгледаме процеса на рециклиране на гуми стъпка по стъпка.

Приемане на стари гуми

Старите гуми се събират от специализирани фирми при предаването им от предприятия или отделни лица. Фирми като Норд Опасни отпадъци гарантират, че тези отпадъци ще бъдат събирани, транспортирани, съхранявани и предадени за рециклиране или оползотворяване съобразно екологичните и законови норми. 

Проверка и сортиране на гумите

След като бъдат приети в съответните бази, гумите се проверяват и сортират по вид.

Те  се разпределят на следните основни групи:

 • Автомобилни гуми; 
 • Гуми от строителна, индустриална и селскостопанска техника;
 • Гуми от мотопеди, мотоциклети и велосипеди.

Временно съхранение на гумите 

Гумите се съхраняват в специални депа върху настилка от бетон или асфалт, докато не бъдат натоварени и транспортирани до съответните рециклиращи предприятия. В зависимост от състава на гумата, някои от тях не могат да се рециклират, а се предават в инсталации за оползотворяване.

Рециклиране на гумите

Предаването на гуми за рециклиране става в специализирани инсталации и съоръжения на рециклиращи предприятия. 

Има различни методи, прилагани по време на процеса на рециклирането им, най-популярните сред които са:

 • Механичното раздробяване: Това метод за рециклиране, при който чрез използване на специализирано оборудване (машини) от гумата се изважда наличната стоманена тел. Впследствие гумите преминават през няколко шредера, които ги раздробяват на различни по големина гранули. Те преминават през магнитни сепаратори, в резултат на което се получава гранулат.
 • Пиролизата: Пиролизата е процес, при който се добива пиролизно масло. Процесът се извършва във вакуумни условия в реактор с висока температура. В резултат се образуват каучуков-кокосов и метален отпадък.

Кой метод ще се избере и по какъв начин ще бъдат рециклирани гумите зависи от различни фактори, като фирмата, отговаряща за изпълнението на задачата, решава кой метод да използва.

Оползотворяване на гуми

Оползотворяването на гуми най-често се случва чрез контролираното им изгаряне в инсталации – най-често пещи на циментовите заводи у нас или в чужбина.

Този процес служи за генериране на енергия от горенето, което пък е от полза, защото резултира в намаляване на количеството енергия, което иначе ще е нужно за извършването на процесите в тази промишленост.

Употребявани гуми, наредени на купчини

Източник на изображение: Canva

Какви са регулациите и изискванията за рециклиране на гуми?

В България действат нормативни уредби, свързани с дейностите по управление на излезли от употреба гуми. Това са Законът за управление на отпадъците, от една страна, а от друга, свързаните с него разпоредби на Наредбата за третиране и управление на излезли от употреба гуми.

Тези нормативни актове определят правилата за правилно третиране на отпадъци от стари гуми – от момента на превръщането им в отпадък, през събирането, съхранението, транспортирането, до предаването им за рециклиране или оползотворяване.

Екологични стандарти за рециклиране на гуми

Екологичните стандарти при третирането на излезли от употреба гуми предвиждат тяхното събиране, транспортиране, съхранение и предаване за рециклиране или оползотворяване да се случва по начин, който нанася минимум щети върху околната среда.

Право да извършват дейности с гуми имат само фирми, които имат разрешение за целта. Същото важи и за предприятията, които ще ги рециклират или оползотворяват.

Лицата, които образуват такъв тип отпадъци съответно, следва да се погрижат за тях като ги предадат на фирми  за управление на отпадъци с излезли от употреба гуми.

Нерегламентираното им изхвърляне в околната среда и контейнерите за битови отпадъци е забранено. Изгарянето им е позволено само в инсталации, които разполагат с филтри, които улавят вредните частици от дима при горенето.

Какво следва след извършване рециклиране на гумите?

Гранулатът, като нов ресурс, извлечен от гумите при механичното им раздробяване, може да се използва за няколко неща.

Това включва следното:

 • Производството на плочи за детски или друг тип омекотяваща повърхност за площадки (детски, спортни и други);
 • Легнали полицаи;
 • Ограничаващи колчета за площади, улици и други гумени изделия.
люлки от употребявани гуми на детска площадка

Източник на изображение: Canva

Пиролизното масло, което се образува при рециклиране чрез пиролиза, може да се използва като заместител на мазута и промишленото гориво.

Каучуков-кокосовият остатък може да се използва за направата на различни детайли за промишлеността, а металният отпадък се рециклира.

Стари гуми, парчета от гуми, както и гранулат намират приложение и в други области.

Включително:

 • В строителството – използват се за укрепване на брегове (прегради срещу ерозия, изкуствени рифове, вълноломи и т.н.), а също и за укрепване на крайпътни насипи; 
 • При трамвайни и железни пътища, където гумите служат за намаляване на на шума и вибрациите;
 • При направата на асфалтови настилки, модифицирани с гума – имплементирането на гума удължава живота на пътната настилка, намалява пума и увеличава безопасността, когато настилката е мокра.

Гумите, които са излезли от употреба и се рециклират, имат редица полезни свойства, което обяснява широката им приложимост в промишлеността и бита.

Често задавани въпроси

Могат ли гумите да се рециклират? 

Да, гумите могат да се рециклират, а получените от тях ресурси намират широко приложение в промишлеността и бита на хората. 

Къде да предам старите си гуми? 

В депа за приемане на излезли от употреба гуми на фирми като Норд Опасни отпадъци или други, извършващи такива дейности. 

Опасни ли старите гуми за околната среда? 

Да, гумите не могат да се разградят естествено в природата, а и са източник на ценни ресурси. Важно е да се предадат за рециклиране, за да се минимизират рисковете за околната среда.