Какво представлява процесът на рециклиране на хартия?

Днес в кошчетата за отпадъци у нас и по света се изхвърлят стотици тонове хартия. Тя се използва практически навсякъде – хартия за печат, за копиране, за направата на торбички, опаковки и къде ли още не.

Малцина обаче се замислят за пътя на този тип отпадък след това. Небезизвестен факт е, че може да се извършва рециклиране на опасни отпадъци и други видове отпадък, включително този от хартия. Това е изключително важна стъпка за оптимизиране процесите на производството.

рециклиране на хартия

Източник на изображение: Canva

Рециклирането на отпадъци от опаковки, в това число на хартия и картон има ключова роля за опазването на ресурсите на планетата и намаляването на екологичния отпечатък.

По този повод в следващите редове ще разгледаме процеса на рециклиране на хартия, какво стъпки включва и как влияе върху околната среда.

Как непотребната хартия оказва влияние върху околната среда? 

Масовото производство на хартия в наши дни влияе върху околната среда по два начина.

От една страна, там където се придобиват и обработват суровините за производството ѝ, а от друга – при превръщането ѝ в масово изхвърляни отпадъци, т.нар. отпадъчна хартия.

В наши дни 40% от хартията е произведена от дървесина, а около 20% от целулозата, която е необходима за производството на хартия, идва от дървени трупи. Останалата част се добива от отпадъчна дървесина, която обикновено се изгаря.

Статиските показват, че потреблението на хартия в глобален план нараства значително. За справка, през 1980 г. населението в света е изразходвало 170 млн. тона, а през 2017 – над 423 млн. тона.

Сами можем да се досетим какви огромни количества хартия се превръщат в отпадък в даден момент.

Отпадъци от хартия

Източник на изображение: Canva

Защо е важно рециклирането на хартия? 

Рециклирането на хартията има множество положителни ефекти върху околната среда. От рециклирането на един тон вестникарска хартия например може да се спести изсичането на един тон дърва. В същото време, ако се рециклира тон печатна или копирна хартия могат да бъдат спестени повече от два тона първичен дървен материал.

Между 40% и 60% по-малко енергия е необходима, за да се рециклира хартия, в сравнение с процеса по производството ѝ от дървесина.

Това ще рече, че за един тон вестникарска рециклирана хартия се спестява количеството енергия, необходимо за захранване на една къща за година.

кошче, пълно с непотребна хартия

Източник на изображение: Canva

Наред с това трябва да отбележим, че рециклирането на хартия е важно не само за пестенето на дървесина, но и като цяло за околната среда.

Причините – замърсяването на водите се намалява до 35%, а на въздуха с до 74%, в сравнение с производствените процеси на хартия от първичен материал.

Какви са стъпките за процеса по рециклиране на хартия? 

Стъпките на процеса по рециклиране на хартия са няколко и тук предстои да ги разгледаме една по една.

Събиране и сортиране на хартията

Събирането на отпадъците от хартия е първата стъпка към това да същите да се рециклират успешно. Има национални и регионални системи за събиране на хартиени отпадъци.

Те се изразяват в системи за разделно събиране на различните видове отпадъци, както и събиране на отпадъчна хартия от  администрациите. Тяхната ефективност е ключова, за да се получи качествена рециклирана хартия.

Завод за рециклиране на хартия

Източник на изображение: Canva

Отстраняване на опасните вещества

За да се отстранят различните нехартиени примеси и други опасни вещества, съдържащи се в хартиените отпадъци, те преминават през инсталации за предварително третиране. В този си вид сепарираните отпадъци от хартия отиват в рециклиращо предприятие.

Преработка и изсушаване на хартията

След постъпването си в рециклиращото предприятие хартията се окачествява и съхранява  по вид.

В зависимост от типа си тя може да се превърне в суровина за производството на нови продукти – копирна, вестникарска или друг тип хартия, опаковъчна хартия, тоалетна хартия, салфетки и т.н.

Хартията се подава в хидропулпер – съоръжение, което смесва отпадъчната хартия с вода. Този тип инсталация има метална перка, задвижвана от електромотор. Металната перка размива хартията, за да се получи еднородна суспензия до желаната концентрация. 

От тук получената маса се подава в приемен басейн, който е снабден с перка, който възпрепятства процеса на утаяване и спомага за допълнителното фибрилиране на влакната.

От приемния басейн хартията се предава във вихров очистител, където масата се изчиства повторно от различни остатъци и други отпадъци.

Раздробяване на хартията и обработка

Изчистената хартиена маса се подава в турбосепаратор, оборудван с 4-милиметрово сито и метална перка.

Въртенето на перката образува налягане, което кара масата да премине през ситото. След това постъпва в съоръжение за размилането ѝ , където се раздробява и отива в кутия за постоянен напор. 

Образуване на течна паста

Хартиената маса постъпва във всмукателен тръбопровод – част от смесителната помпа, той тегли вода от басейна на машината.

Смесвайки вода и маса, се образува т.нар. течна паста. Тази паста отива за очистване в центриклинерна инсталация, а от там преминава през фино окончателно очистване през селектифайър.

Производство на нови хартиени продукти

Функционалното сито има за цел да увеличи здравината на хартията. Оформеното платно от ситото се подава на изсушаващ филц, който пък отнема остатъчната влага и прекрава платното през сушилен цилиндър, където се изсушава напълно.

Изсушеното платно се навива на тамбури, които, от своя страна, се навиват на дву – или трипластови джъмбо ролки. В този си вид суровината е годна за последващо производство на нови изделия от хартия.

Какви са регулациите за рециклиране на хартия?

В България действат регулации по отношение изхвърлянето на хартия и последващото ѝ рециклиране. Съгласно ЗУО, те касаят лицата, които предлагат на пазара стоки и артикули, след употребата на които се образуват много отпадъци.

С други думи, това са предприятията, които от своя страна, трябва да постигат определени от закона цели за разделно събиране, повторна употреба и рециклиране на процент от отпадъците си.

По отношение на отпадъците от хартия, предприятията, предлагащи продукти, след употребата на които се образуват масово отпадъци, следва да оползотворят (предадат за рециклиране) минимум 60% от теглото на пуснатите от тях хартиени отпадъци.

Често задавани въпроси

Трудно ли се рециклират отпадъците от хартия? 

В сравнение с другите отпадъци, които подлежат на рециклиране, хартията се рециклира много по-бързо и лесно. Разбира се, това следва да се случва в специализирани инсталации и съоръжения за рециклиране на хартия. 

Защо е важно рециклирането на хартия? 

Защото по този начин се спестяват значителни количества първична дървесина (за които се изсичат гори), както и енергия, и води. Намалява се и екологичния отпечатък.

Къде мога да предам хартията си за рециклиране? 

На територията на повечето общини у нас действат системи за разделно събиране на отпадъци, част от които са и контейнери за изхвърляне на хартия и картон.